เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันลงทะเบียน ONLINE
 • 1 พ.ค. 2562 8:30 น.27 พ.ค. 2562 23:00 น.
    -  ชั้นปี 41 พ.ค. 2562 8:30 น.4 พ.ค. 2562 23:00 น.
    -  ชั้นปี 35 พ.ค. 2562 8:30 น.8 พ.ค. 2562 23:00 น.
    -  ชั้นปี 29 พ.ค. 2562 8:30 น.12 พ.ค. 2562 23:00 น.
    -  ชั้นปี 113 พ.ค. 2562 8:30 น.16 พ.ค. 2562 23:00 น.
    -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม21 พ.ค. 2562 8:30 น.27 พ.ค. 2562 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 21 พ.ค. 2562 8:30 น.15 ก.ค. 2562 21:30 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 1 พ.ค. 2562 8:30 น.15 ก.ค. 2562 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 1 พ.ค. 2562 8:30 น.27 พ.ค. 2562 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 28 พ.ค. 2562 8:30 น.15 ก.ค. 2562 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)4 มิ.ย. 2562 8:30 น.8 ก.ค. 2562 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา21 พ.ค. 2562 8:30 น.15 ก.ค. 2562 16:00 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (3 มิ.ย.62) ไปเรียนในวันพุธที่12 มิ.ย. 2562 17:30 น.12 มิ.ย. 2562 21:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน15 ก.ค. 2562 8:30 น.15 ก.ค. 2562 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค18 ก.ค. 2562 8:00 น.24 ก.ค. 2562 21:00 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา21 พ.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา21 พ.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 ก.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา31 ก.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 23:00 น.
    -  วันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา21 พ.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 23:00 น.
    -  วันจำหน่ายนักศึกษาพ้นสภาพประจำปีการศึกษา31 ก.ค. 2562 8:30 น.31 ก.ค. 2562 23:00 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071