เปิดให้คีย์คำร้องขอจบของผู้สำเร็จการศึกษา 1/2557 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2557
และส่งใบคำร้องพร้อมรูปถ่ายชุดครุย 2 ฉบับ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ ชั้น 2 ภายในเวลา 19.00 น. เท่านั้น
การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา 1/2557
 • 1. ขออนุมัติสภาวิชาการอนุมัติจบ วันที่ 29 มกราคม 2558

 • 2. ขอทรานสคริปท์ได้ วันที่ วันที่ 30 มกราคม 2558

 • 3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

 • 4. ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ วันที 20 กุมภาพันธ์ 2558

  หมายเหตุ นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาสิ้นภาคเรียนที่ 1/2557 ต้องมีเกรดเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 จึงจะมีสิทธิเข้ารับปริญญาในปี 2558
  รายชื่อนักศึกษาต่อไปนี้ ติดต่อกองคลัง ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการด่วน คลิกที่นี่
  รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษา (Update 26/11/57) คลิกที่นี่
        หมายเหตุ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียน เมื่อไหร่ เพิ่มถอนเมื่อ ไหร่ จบการศึกษาเมื่อไหร่ ได้จากเมนูปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่