service cru
  • การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา รายละเอียด...
  • นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ต้องส่งใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินภาคเรียนสุดท้ายแล้ว (สำคัญมาก)
  • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066-7071 โทรสาร 02-5417755