นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษาเทอม 1/2558 เปิดให้คีย์คำร้องขอจบของผู้สำเร็จการศึกษาถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2558
การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา เทอม 3/2557
 • 1. ขออนุมัติสภาวิชาการอนุมัติจบ วันที่ 22 ตุลาคม 2558

 • 2. ขอทรานสคริปท์ได้ วันที่ วันที่ 26 ตุลาคม 2558

 • 3. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558

 • 4. ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

  หมายเหตุ 1. เป็นการอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเทอม 2/2557 เป็นเทอมสุดท้าย
  2. นักศึกษาภาคปกติ รหัส 48 หลักสูตร 5 ปี
  3. นักศึกษาภาคปกติ รหัส 50 หลักสูตร 4 ปี
  4. นักศึกษาภาคนอกเวลา รหัส 50 หลักสูตร 4 ปี ที่ลงทะเบียนเทอม 3/2557 เป็นเทอมสุดท้าย
  5. ข้อ 2-4 หากยังไม่สำเร็จการศึกษาตามระเวลาที่กำหนดนี้ ถือว่าพ้นสภาพตามระเบียบการจัดการศึกษา 2548 ไม่สามารถขอสำเร็จการศึกษาได้
  6. คณะคีย์ Control code ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558

  รายชื่อนักศึกษากองทุนกู้ยืมที่มียอดค้างชำระ ติดต่อกองคลัง ด่วนที่สุด(Update 21/04/58) คลิกที่นี่
  รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลัง ก่อนสำเร็จการศึกษา (Update 24/09/58) คลิกที่นี่
        หมายเหตุ ดูรายละเอียดต่าง ๆ เช่นการลงทะเบียน เมื่อไหร่ เพิ่มถอนเมื่อ ไหร่ จบการศึกษาเมื่อไหร่ ได้จากเมนูปฎิทินการศึกษา คลิกที่นี่