@เมนูหลัก

 
  สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 
 ผู้สำเร็จการศึกษา
 

 
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 8.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2541-7744, 0-2942-6900-99 ต่อ 7013 - 7017
CLOSE [X]
 
   
  1. การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา ค.บ. 5 ปี ที่จะสำเร็จการศึกษาเทอม 2/2559 (สายครูเท่านั้น) ในเดือนมีนาคม 2560
- คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2560
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 15 มีนาคม 2560
- ขอทรานสคริปท์ได้ 16 มีนาคม 2560
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 16 มีนาคม 2560
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 17 มีนาคม 2560
หมายเหตุ : นักศึกษา ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5 ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559 จะต้อง Control code และคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
 

2. นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ต้องส่งใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินภาคเรียนสุดท้ายแล้ว (สำคัญมาก)

 

3. คู่มือการขอคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ คลิกที่นี่ี้

 

4. รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลังก่อนสำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่