@เมนูหลัก

 
  สำหรับนักศึกษา
 
 ผู้สำเร็จการศึกษา
 

 
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 8.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2541-7744, 0-2942-6900-99 ต่อ 7013 - 7017
CLOSE [X]
 
   
  1. การรับเอกสารสำคัญของผู้สำเร็จการศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาเทอม 3/2559
- คณะ KEY CONTROL CODE ผลการศึกษาสู่ระบบ ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560
- สภาวิชาการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 10 สิงหาคม 2560
- ขอทรานสคริปท์ได้ 11 สิงหาคม 2560
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 17 สิงหาคม 2560
- ขอรับใบรับรองคุณวุฒิได้ 18 สิงหาคม 2560
หมายเหตุ : นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2559 จะต้องคีย์ Control code และคีย์คำร้องขอสำเร็จการเข้าศึกษาเข้าสู่ระบบภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 และจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระกับกองคลัง, กองทุนฯ ทุกกรณี
 

2. นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ต้องส่งใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินภาคเรียนสุดท้ายแล้ว (สำคัญมาก)

 

3. คู่มือการขอคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ คลิกที่นี่

 

4.แบบฟอร์มทวนสอบ คลิกที่นี่