@เมนูหลัก

 
  สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 
 ผู้สำเร็จการศึกษา
 

 
การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 8.0 ขึ้นไปและขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2541-7744, 0-2942-6900-99 ต่อ 7013 - 7017
CLOSE [X]
Vote
 
   
  1.เปิดระบบคีย์คำร้องขอสำเร็จการศึกษาและระบบบันทึกเกรดเทอม 1/2559 วันที่ 1 -10 ตุลาคม 2559 (รอบสภามหาวิทยาลัยวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559)
 

2. นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ต้องส่งใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา หลังจากลงทะเบียนและชำระเงินภาคเรียนสุดท้ายแล้ว (สำคัญมาก)

 

3. คู่มือการขอคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ คลิกที่นี่ี้

 

4. รายชื่อนักศึกษาที่ต้องรักษาสภาพย้อนหลังก่อนสำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่