เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันลงทะเบียน ONLINE4 ธ.ค. 2561 8:30 น.20 ม.ค. 2562 23:00 น.
  -  ชั้นปี 44 ธ.ค. 2561 8:30 น.8 ธ.ค. 2561 23:00 น.
  -  ชั้นปี 39 ธ.ค. 2561 8:30 น.13 ธ.ค. 2561 23:00 น.
  -  ชั้นปี 214 ธ.ค. 2561 8:30 น.18 ธ.ค. 2561 23:00 น.
  -  ชั้นปี 119 ธ.ค. 2561 8:30 น.23 ธ.ค. 2561 23:00 น.
  -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม7 ม.ค. 2562 8:30 น.20 ม.ค. 2562 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 7 ม.ค. 2562 8:30 น.29 เม.ย. 2562 21:30 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 4 ธ.ค. 2561 8:30 น.29 เม.ย. 2562 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 4 ธ.ค. 2561 8:30 น.20 ม.ค. 2562 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 21 ม.ค. 2562 8:30 น.29 เม.ย. 2562 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)4 ก.พ. 2562 8:30 น.15 เม.ย. 2562 23:00 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอังคาร (19 ก.พ.62) ไปเรียนในวันจันทร์ที่25 ก.พ. 2562 8:30 น.25 ก.พ. 2562 21:30 น.
    -  วันสอบกลางภาค26 ก.พ. 2562 8:00 น.4 มี.ค. 2562 17:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา7 ม.ค. 2562 8:30 น.29 เม.ย. 2562 19:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน29 เม.ย. 2562 8:30 น.29 เม.ย. 2562 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ (8 เม.ย.62) ไปเรียนในวันอังคารที่30 เม.ย. 2562 8:30 น.30 เม.ย. 2562 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอาทิตย์ (14 เม.ย.62) ไปเรียนในวันอาทิตย์ที่5 พ.ค. 2562 8:30 น.5 พ.ค. 2562 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ (15 เม.ย.62) ไปเรียนในวันพุธที่1 พ.ค. 2562 8:30 น.1 พ.ค. 2562 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอังคาร (16 เม.ย.62) ไปเรียนในวันพฤหัสบดีที่2 พ.ค. 2562 8:30 น.2 พ.ค. 2562 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค7 พ.ค. 2562 8:00 น.17 พ.ค. 2562 17:00 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา7 ม.ค. 2562 8:30 น.24 พ.ค. 2562 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา7 ม.ค. 2562 8:30 น.24 พ.ค. 2562 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 พ.ค. 2562 8:30 น.24 พ.ค. 2562 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา24 พ.ค. 2562 8:30 น.24 พ.ค. 2562 23:00 น.
    -  วันจำหน่ายนักศึกษาพ้นสภาพประจำปีการศึกษา24 พ.ค. 2562 8:30 น.24 พ.ค. 2562 23:00 น.
    -  วันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา7 ม.ค. 2562 8:30 น.24 พ.ค. 2562 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน23 ธ.ค. 2561 8:30 น.6 ม.ค. 2562 16:30 น.
    -  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้7 ม.ค. 2562 8:30 น.28 เม.ย. 2562 16:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา25 พ.ค. 2562 8:30 น.23 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา25 พ.ค. 2562 8:30 น.23 ก.ค. 2562 16:30 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา24 เม.ย. 2562 8:00 น.31 ก.ค. 2562 23:00 น.





               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071