เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันลงทะเบียน ONLINE4 ธ.ค. 2560 8:30 น.16 ม.ค. 2561 23:00 น.
  -  ชั้นปี 44 ธ.ค. 2560 8:30 น.8 ธ.ค. 2560 23:00 น.
  -  ชั้นปี 39 ธ.ค. 2560 8:30 น.13 ธ.ค. 2560 23:00 น.
  -  ชั้นปี 214 ธ.ค. 2560 8:30 น.18 ธ.ค. 2560 23:00 น.
  -  ชั้นปี 119 ธ.ค. 2560 8:30 น.23 ธ.ค. 2560 23:00 น.
  -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม8 ม.ค. 2561 8:30 น.21 ม.ค. 2561 23:00 น.
 • วันเปิดภาคเรียน
 • 8 ม.ค. 2561 8:30 น.29 เม.ย. 2561 21:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 4 ธ.ค. 2560 8:30 น.21 ม.ค. 2561 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 4 ธ.ค. 2560 8:30 น.29 เม.ย. 2561 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 22 ม.ค. 2561 8:30 น.29 เม.ย. 2561 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)5 ก.พ. 2561 8:30 น.15 เม.ย. 2561 23:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค26 ก.พ. 2561 8:30 น.4 มี.ค. 2561 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์(06 เม.ย.61) ไปเรียนในวันพุธที่2 พ.ค. 2561 8:30 น.2 พ.ค. 2561 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพุธที่ (11 เม.ย.61) ไปเรียนในวันเสาร์ที่28 เม.ย. 2561 8:30 น.28 เม.ย. 2561 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี (12 เม.ย.61) ไปเรียนในวันอังคารที่1 พ.ค. 2561 8:30 น.1 พ.ค. 2561 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์ (13 เม.ย.61) ไปเรียนในวันพฤหัสบดีที่3 พ.ค. 2561 8:30 น.3 พ.ค. 2561 17:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอาทิตย์ (15 เม.ย.61) ไปเรียนในวันเสาร์ที่21 เม.ย. 2561 8:30 น.21 เม.ย. 2561 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ (16 เม.ย.61) ไปเรียนในวันจันทร์ที่30 เม.ย. 2561 8:30 น.30 เม.ย. 2561 21:30 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา8 ม.ค. 2561 8:30 น.29 เม.ย. 2561 19:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน29 เม.ย. 2561 8:30 น.29 เม.ย. 2561 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค4 พ.ค. 2561 8:30 น.17 พ.ค. 2561 21:30 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคเรียน8 ม.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคเรียน8 ม.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 พ.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน25 พ.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 23:00 น.
    -  วันจำหน่ายนักศึกษาพ้นสภาพประจำปีการศึกษา25 พ.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 23:00 น.
    -  วันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา8 ม.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน23 ธ.ค. 2560 0:00 น.7 ม.ค. 2561 0:00 น.
    -  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้8 ม.ค. 2561 0:00 น.29 เม.ย. 2561 0:00 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา29 เม.ย. 2561 0:00 น.29 พ.ค. 2561 0:00 น.
    -  ส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา29 เม.ย. 2561 0:00 น.28 มิ.ย. 2561 0:00 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071