เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันลงทะเบียน ONLINE
 • 10 ก.ค. 2560 8:30 น.20 ส.ค. 2560 23:00 น.
    -  ชั้นปี 410 ก.ค. 2560 8:30 น.14 ก.ค. 2560 23:00 น.
    -  ชั้นปี 315 ก.ค. 2560 8:30 น.19 ก.ค. 2560 23:00 น.
    -  ชั้นปี 220 ก.ค. 2560 8:30 น.24 ก.ค. 2560 23:00 น.
    -  ชั้นปี 125 ก.ค. 2560 8:30 น.28 ก.ค. 2560 23:00 น.
    -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม7 ส.ค. 2560 8:30 น.20 ส.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน7 ส.ค. 2560 8:30 น.26 พ.ย. 2560 21:30 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 10 ก.ค. 2560 8:30 น.20 ส.ค. 2560 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 10 ก.ค. 2560 8:30 น.3 ก.ย. 2560 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 21 ส.ค. 2560 8:30 น.3 ก.ย. 2560 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)4 ก.ย. 2560 8:30 น.12 พ.ย. 2560 23:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค25 ก.ย. 2560 8:30 น.1 ต.ค. 2560 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ (14 ส.ค.60) ไปเรียนในวันจันทร์ที่27 พ.ย. 2560 8:30 น.27 พ.ย. 2560 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์(23 ต.ค.60) ไปเรียนในวันอังคารที่28 พ.ย. 2560 8:30 น.28 พ.ย. 2560 21:30 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา7 ส.ค. 2560 8:30 น.26 พ.ย. 2560 19:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน26 พ.ย. 2560 8:30 น.26 พ.ย. 2560 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค30 พ.ย. 2560 8:30 น.15 ธ.ค. 2560 21:30 น.
    -  วันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคเรียน7 ส.ค. 2560 8:30 น.25 ธ.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคเรียน7 ส.ค. 2560 8:30 น.25 ธ.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 ธ.ค. 2560 8:30 น.25 ธ.ค. 2560 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน25 ธ.ค. 2560 8:30 น.25 ธ.ค. 2560 23:00 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2541-7744, 0-2942-6900-99 ต่อ 7012 - 7017