เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2558  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันลงทะเบียน ONLINE
 • 18 ก.ค. 2558 8:30 น.23 ส.ค. 2558 23:00 น.
    -  ชั้นปี 12 ส.ค. 2558 8:30 น.6 ส.ค. 2558 23:00 น.
    -  ชั้นปี 228 ก.ค. 2558 8:30 น.1 ส.ค. 2558 23:00 น.
    -  ชั้นปี 323 ก.ค. 2558 8:30 น.27 ก.ค. 2558 23:00 น.
    -  ชั้นปี 418 ก.ค. 2558 8:30 น.22 ก.ค. 2558 23:00 น.
    -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม10 ส.ค. 2558 8:30 น.23 ส.ค. 2558 23:00 น.
    -  วันเปิดภาคเรียน10 ส.ค. 2558 8:30 น.29 พ.ย. 2558 21:00 น.
    -  วันทำการเพิ่ม - ถอน รายวิชา ทุกชั้นปี10 ส.ค. 2558 8:30 น.23 ส.ค. 2558 23:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 10 ส.ค. 2558 8:30 น.23 ส.ค. 2558 19:00 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 20 ก.ค. 2558 8:30 น.6 ก.ย. 2558 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 24 ส.ค. 2558 8:30 น.9 พ.ย. 2558 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)7 ก.ย. 2558 8:30 น.15 พ.ย. 2558 23:00 น.
    -  วันสอบกลางภาค28 ก.ย. 2558 8:30 น.4 ต.ค. 2558 21:00 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพุธ (12 ส.ค.58) ไปเรียนในวันจันทร์ที่30 พ.ย. 2558 8:30 น.30 พ.ย. 2558 21:00 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์ (23 ต.ค.58) ไปเรียนในวันอังคารที่2 ธ.ค. 2558 8:30 น.2 ธ.ค. 2558 21:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา10 ส.ค. 2558 8:30 น.29 พ.ย. 2558 19:00 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน29 พ.ย. 2558 8:30 น.29 พ.ย. 2558 21:00 น.
    -  วันสอบปลายภาค3 ธ.ค. 2558 8:30 น.16 ธ.ค. 2558 21:00 น.
    -  วันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคเรียน10 ส.ค. 2558 8:30 น.23 ธ.ค. 2558 23:59 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคเรียน10 ส.ค. 2558 8:30 น.23 ธ.ค. 2558 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 ธ.ค. 2558 8:30 น.23 ธ.ค. 2558 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียน23 ธ.ค. 2558 8:30 น.23 ธ.ค. 2558 23:00 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา3 ธ.ค. 2558 8:00 น.28 ก.พ. 2559 23:00 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071