เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  วันลงทะเบียน ONLINE7 ธ.ค. 2563 8:30 น.17 ม.ค. 2564 23:00 น.
  -  ชั้นปี 47 ธ.ค. 2563 8:30 น.11 ธ.ค. 2563 23:00 น.
  -  ชั้นปี 312 ธ.ค. 2563 8:30 น.16 ธ.ค. 2563 23:00 น.
  -  ชั้นปี 217 ธ.ค. 2563 8:30 น.21 ธ.ค. 2563 23:00 น.
  -  ชั้นปี 122 ธ.ค. 2563 8:30 น.26 ธ.ค. 2563 23:00 น.
  -  นักศึกษาค้างรุ่น/ทุกชั้นปี สามารถเพิ่ม-ถอนรายวิชาและเปลี่ยนกลุ่ม4 ม.ค. 2564 8:30 น.17 ม.ค. 2564 23:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 4 ม.ค. 2564 17:30 น.18 เม.ย. 2564 21:30 น.
 • วันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด
 • 7 ธ.ค. 2563 8:30 น.31 ม.ค. 2564 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร (ไม่คิดค่าปรับ)
 • 7 ธ.ค. 2563 8:30 น.17 ม.ค. 2564 19:00 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร(คิดค่าปรับ)
 • 18 ม.ค. 2564 8:30 น.31 ม.ค. 2564 19:00 น.
    -  วันทำการยกเลิกรายวิชา (ได้รับสัญลักษณ์ W)1 ก.พ. 2564 8:30 น.5 เม.ย. 2564 23:00 น.
    -  วันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา4 ม.ค. 2564 8:30 น.18 เม.ย. 2564 15:00 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (25 ก.พ.64) ไปเรียนในวันพุธที่3 มี.ค. 2564 17:30 น.3 มี.ค. 2564 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์ที่ (12 เม.ย.64) ไปเรียนในวันพุธที่7 เม.ย. 2564 17:30 น.7 เม.ย. 2564 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอังคารที่ (6 เม.ย.64) ไปเรียนในวันจันทร์ที่19 เม.ย. 2564 17:30 น.19 เม.ย. 2564 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอังคารที่ (13 เม.ย.64) ไปเรียนในวันอังคารที่20 เม.ย. 2564 17:30 น.20 เม.ย. 2564 21:30 น.
    -  สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดีที่ (15 เม.ย.64) ไปเรียนในวันพฤหัสบดีที่22 เม.ย. 2564 17:30 น.22 เม.ย. 2564 21:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียนการสอน18 เม.ย. 2564 8:30 น.18 เม.ย. 2564 21:30 น.
    -  วันสอบปลายภาค27 เม.ย. 2564 17:00 น.2 พ.ค. 2564 21:00 น.
    -  ช่วงวันที่อาจารย์กรอกผลการเรียนประจำภาคการศึกษา4 ม.ค. 2564 8:30 น.10 พ.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันที่อาจารย์ส่งผลการเรียนถึงคณะประจำภาคการศึกษา4 ม.ค. 2564 8:30 น.10 พ.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันที่คณะคีย์ Control Code1 พ.ค. 2564 8:30 น.10 พ.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษาประจำภาคการศึกษา10 พ.ค. 2564 8:30 น.10 พ.ค. 2564 23:00 น.
    -  วันจำหน่ายนักศึกษาพ้นสภาพประจำปีการศึกษา26 พ.ค. 2564 8:30 น.26 พ.ค. 2564 23:00 น.
    -  จัดทำ มคอ. 3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียน 15 วัน1 ธ.ค. 2563 8:30 น.18 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้4 ม.ค. 2564 8:30 น.27 เม.ย. 2564 17:30 น.
    -   ส่งมคอ.5 /มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา26 พ.ค. 2564 8:30 น.25 มิ.ย. 2564 16:30 น.
    -  ส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีการศึกษา26 พ.ค. 2564 8:30 น.23 ก.ค. 2564 16:30 น.
    -  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา7 พ.ค. 2564 8:30 น.25 มิ.ย. 2564 23:30 น.

               สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071