มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียน
ที่  จันทรเกษม ปีการศึกษา 1/2565
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา  
รหัสวิชา WTMU3105 Principles of Twentieth Century Music   หน่วยกิต 3 (3-0-6) กลุ่มที่ 201 ผู้สอน  อาจารย์ภัทร นันท์พิพัฒน์สกุล 
วันเวลาเรียน  Thu 17:30-20:25 36-1118 วันเวลาสอบ - 
เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ สาขาวิชา GPAX คะแนน สัปดาห์
            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 6211301673  นายรัฐศาสตร์ เสาทองหลาง   2.27                                   
2 6321305259  นางสาวนัชชา จันทนา   2.53