เมนูหลัก

แผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา6401221205 : เกษตรศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2566
กลุ่ม วท.บ.661(4)/22
 
 ปีการศึกษา 1/2566   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5900006 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
 
    6 (0-0-0)
AGSC1101 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางการเกษตร
 Agricultural Biology
    3 (2-3-4)
AGSC1201 การผลิตพืช
 Plant Production
    3 (2-3-4)
AGSC1202 การผลิตสัตว์
 Animal Production
    3 (2-3-4)
AGSC1401 ธุรกิจเกษตรและบัญชีฟาร์ม
 Agribusiness and Farm Accounting
    3 (2-3-4)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2566   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5900006 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
 
    6 (0-0-0)
AGSC1102 วิทยาศาสตร์กายภาพเพื่อการเกษตร
 Physical Science for Agriculture
    3 (2-3-4)
AGSC1301 นวัตกรรมเกษตร
 Agricultural Innovation
    3 (2-3-4)
AGSC1402 การเป็นผู้ประกอบการสำหรับธุรกิจเกษตร
 Agricultural Entrepreneurship
    3 (2-3-4)
ANSC1301 โภชนาศาสตร์และการให้อาหารสัตว์
 Animal Nutrition and Feeding
    3 (2-3-4)
PLSC1501 การจัดการดินและชลประทานเพื่อการเกษตร
 Soil and Irrigation in Agricultural Management
    3 (2-3-4)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2567   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5900006 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
 
    6 (0-0-0)
AGSC2301 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
 Agricultural Biotechnology
    3 (2-3-4)
AGSC2401 โลจิสติกส์และโซ่อุปทานทางการเกษตร
 Logistics and Supply Chain Management
    3 (2-3-4)
ANSC2401 การจัดการโรคและการสุขาภิบาลสัตว์ในฟาร์ม
 Animal Disease and Sanitation Management
    3 (3-0-6)
ANSC2501 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 Animals Breeding
    3 (2-3-4)
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 English for Academic Purposes
    3 (3-0-6)
PLSC2201 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 Post Harvest Technology
    3 (2-3-4)
PLSC2601 การปรับปรุงพันธุ์พืช
 Plant Breeding
    3 (2-3-4)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  27  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2567   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5200003 วิชาเอกเลือก3 นก.
 
    3 (0-0-0)
5900006 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
 
    6 (0-0-0)
AGSC2201 นิเวศวิทยาเกษตร
 Agro-Ecology
    3 (2-3-4)
ANSC2201 การผลิตและการจัดการสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 Ruminant Production and Management
    3 (2-3-4)
ANSC2202 การผลิตและการจัดการสัตว์ปีก
 Poultry Production and Management
    3 (2-3-4)
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
 English for Specific Career Purposes
    3 (3-0-6)
PLSC2202 การส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
 Agricultural Extension and Communications
    3 (2-3-4)
PLSC2401 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
 Plant Pest and Their Control
    3 (2-3-4)
รวม  8  รายวิชา  ทั้งหมด  27  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2568   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5200003 วิชาเอกเลือก3 นก.
 
    3 (0-0-0)
5900003 หมวดศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต
 
    3 (0-0-0)
AGSC3601 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ
 Royal Theory for Agriculture
    3 (2-3-4)
AGSC3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเกษตรศาสตร์
 Research Methodology in Agriculture
    3 (3-0-6)
AGSC4901 สัมมนาทางเกษตรศาสตร์
 Seminar in Agriculture
    2 (0-4-2)
ANSC3201 การผลิตและการจัดการสุกร
 Swine Production and Management
    3 (2-3-4)
PLSC3301 การแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์พืช
 Plant Product Processing and Development
    3 (2-3-4)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  20  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2568   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5200003 วิชาเอกเลือก3 นก.
 
    3 (0-0-0)
5900003 หมวดศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต
 
    3 (0-0-0)
AGSC4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรศาสตร์
 Preparation for Occupational Practicum in Agriculture
    2 (0-0-90)
AGSC4803 เตรียมสหกิจศึกษาทางเกษตรศาสตร์
 Preparation for Co-operative Education in Agriculture
    2 (0-0-90)
AGSC4902 การวิจัยทางเกษตรศาสตร์
 Research in Agriculture
    3 (0-6-3)
ANSC3202 หลักการประมง
 Principle of Aquaculture
    3 (3-0-6)
PLSC3201 องค์ประกอบทางเคมีของพืช
 Chemical Constituent in Plants
    3 (2-3-4)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2569   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
AGSC4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรศาสตร์
 Occupational Practicum in Agriculture
    5 (0-0-450)
AGSC4804 สหกิจศึกษาทางเกษตรศาสตร์
 Co-operative Education in Agriculture
    6 (0-0-540)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  11  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2569   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
S620006 วิชาเลือกเสรี
 
    6 (0-0-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  6  หน่วยกิต   

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071