เมนูหลัก

แผนการเรียน
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา6401221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2566
กลุ่ม วท.บ.661(4)/17
 
 ปีการศึกษา 1/2566   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5900006 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
 
    6 (0-0-0)
CHEM1113 เคมีประยุกต์
 Applied Chemistry
    3 (2-3-4)
FDST1701 แนวคิดการสร้างธุรกิจอาหาร
 Food Business Mindset
    1 (0-2-1)
FDST2501 จุลชีววิทยาทางอาหาร 1
 Food Microbiology 1
    3 (2-3-4)
PHYS1314 ฟิสิกส์ประยุกต์
 Applied Physics
    3 (2-3-4)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2566   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5900006 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
 
    6 (0-0-0)
CHEM2605 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน
 Fundamental Analytical Chemistry
    3 (2-3-4)
ENGL3701 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 English for Academic Purposes
    3 (3-0-6)
FDST3201 การแปรรูปอาหาร 1
 Food Processing 1
    3 (2-3-4)
FDST3215 ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านไทย
 Thai Traditional Food Products
    3 (1-6-2)
FDST3501 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2
 Food Microbiology 2
    3 (2-3-4)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  21  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2567   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5900006 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
 
    6 (0-0-0)
APST3307 สถิติและการวางแผนการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Statistics and Experimental Planning in Food Science and Technology
    3 (2-3-4)
FDST2401 โภชนศาสตร์
 Nutrition
    3 (3-0-6)
FDST3202 การแปรรูปอาหาร 2
 Food Processing 2
    3 (2-3-4)
FDST3401 เคมีอาหาร
 Food Chemistry
    3 (3-0-6)
FDST3402 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
 Food Chemistry Laboratory
    1 (0-3-0)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2567   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5900006 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต
 
    6 (0-0-0)
ENGL3702 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
 English for Specific Career Purposes
    3 (3-0-6)
FDST3102 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
 Sensory Evaluation of Food Quality
    2 (1-3-2)
FDST3301 วิศวกรรมอาหาร
 Food Engineering
    3 (2-3-4)
FDST3403 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 Principles of Food Analysis
    3 (2-3-4)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2568   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5200003 วิชาเอกเลือก3 นก.
 
    3 (0-0-0)
5900003 หมวดศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต
 
    3 (0-0-0)
FDST3101 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
 Packaging Technology
    3 (2-3-4)
FDST3601 สุขาภิบาลและการบริหารจัดการโรงงานอาหาร
 Food Plant Sanitation and Management
    3 (2-3-4)
FDST3602 การประกันคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร
 Quality Assurance in Food Industry
    3 (2-3-4)
FDST4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Preparation for Occupational Practicum in Food Science and Technology
    2 (0-0-90)
FDST4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Preparation for Co-operative Education in Food Science and Technology
    2 (0-0-90)
FDST4805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในต่างประเทศ
 Preparation for Occupational Practicum in Food Science and Technology in Oversea
    2 (0-0-90)
S620003 วิชาเลือกเสรี
 
    3 (0-0-0)
รวม  9  รายวิชา  ทั้งหมด  24  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2568   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5900003 หมวดศึกษาทั่วไป 3 หน่วยกิต
 
    3 (0-0-0)
FDST3704 ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
 Food Business Entrepreneurship
    2 (1-3-2)
FDST3705 การบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 Food Industry Business Management
    3 (3-0-6)
FDST3901 วิธีวิจัยวิทยาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Research Methodology in Food Science and Technology
    3 (3-0-6)
FDST4102 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Product Development
    3 (2-3-4)
S620003 วิชาเลือกเสรี
 
    3 (0-0-0)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 1/2569   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FDST4901 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Seminar in Food Science and Technology
    2 (0-4-2)
FDST4902 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Research in Food Science and Technology
    3 (0-6-3)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  5  หน่วยกิต   
 ปีการศึกษา 2/2569   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
FDST4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Occupational Practicum in Food Science and Technology
    5 (0-0-450)
FDST4804 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Co-operative Education in Food Science and Technology
    6 (0-0-600)
FDST4806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในต่างประเทศ
 Occupational Practicum in Food Science and Technology in Oversea
    6 (0-0-600)
รวม  3  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071