เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา6401221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2565
กลุ่ม 651/วท.บ.651(4)/17
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ สถานภาพกลุ่ม
1 6511100387 นายภาณุพงศ์ ทศพลเดชปกติ651/วท.บ.651(4)/17 
2 6511100767 นางสาวปัทมพร ภักดีนอกปกติ651/วท.บ.651(4)/17 
3 6511100916 นายสุเมธ แก้วกำเนิดปกติ651/วท.บ.651(4)/17 
4 6511100536 นายอรรถพล ใจมาปกติ651/วท.บ.651(4)/17 
5 6511100197 นางสาวเสาวลักษณ์ จุลมณีโชติปกติ651/วท.บ.651(4)/17 
6 6511100775 นางสาวสิริยาภรณ์ ธรณีปกติ651/วท.บ.651(4)/17 
7 6511100221 นางสาวศุภรัตน์ ขุนทวีปกติ651/วท.บ.651(4)/17 
8 6511100239 นางสาวอภิชญา วงษ์บริสุทธิ์ปกติ651/วท.บ.651(4)/17 
9 6511100247 นางสาวนิชา โชติชื่นลาออก651/วท.บ.651(4)/17 
10 6511100817 นางสาวสินีณัฐ อิ่มปานลาออก651/วท.บ.651(4)/17 
11 6511100965 นายวิทยา ฮ่อไทยสงค์651/วท.บ.651(4)/17 
12 6511100809 นางสาวกมลฉัตร พึ่งเจียมถอนชื่อออก651/วท.บ.651(4)/17 
13 6511100866 นางสาวชนัญชิดา วิเชียรพันธ์สละสิทธิ์651/วท.บ.651(4)/17 
14 6511100841 นางสาวเบญจมาศ ดาวกระจายสละสิทธิ์651/วท.บ.651(4)/17 
15 6511100684 นางสาวนุชนาฏ จำปาทองสละสิทธิ์651/วท.บ.651(4)/17 
16 6511100759 นางสาวอิสราภา ดีนอิสลามสละสิทธิ์651/วท.บ.651(4)/17 
17 6511100940 นายวทัญญู สุขเถื่อนสละสิทธิ์651/วท.บ.651(4)/17 
18 6511100080 นางสาวสุพรรษา โสธรรมมงคลสละสิทธิ์651/วท.บ.651(4)/17 
19 6511100056 นางสาวไฟรุส แปแลสละสิทธิ์651/วท.บ.651(4)/17 
20 6511100049 นางสาวชนิษฐา สายซื่อสละสิทธิ์651/วท.บ.651(4)/17 
21 6511100189 นางสาวกัญญาพัชร สุกขาวสละสิทธิ์651/วท.บ.651(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071