เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา6401221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2564
กลุ่ม 641/วท.บ.641(4)/17
 
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อสถานภาพ กลุ่ม
1 6411100024 นางสาวฐิตินันท์ อาจวิเชียรไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
2 6411100776 นางสาวอาภาพรณ์ ตระกูลสุขไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
3 6411100719 นางสาวสุปรียา พันธ์ขันไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
4 6411100768 นางสาวรักษิณา จวนสางไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
5 6411100750 นางสาวปิ่นมณี ถาวรผลไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
6 6411100636 นางสาวสุวนันท์ สุกนาคไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
7 6411100495 นายปฏิพล แปลกสุริยกมลไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
8 6411100578 นายพงษ์พิทักณ์ พิจารณ์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
9 6411100560 นางสาวจณิสตา มะมินไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
10 6411100479 นายปัณณพัฒน์ คำนาคไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
11 6411100461 นางสาวเบญญาภา ระฆังทองไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
12 6411100453 นางสาวนิรชา รัตนวงศ์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
13 6411100040 นางสาวกุลนิษฐ์ แป้นจันทร์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
14 6411100289 นายสวัสดี ชัยสิทธิ์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
15 6411100222 นางสาวสุพรรษา ปัญญาไวไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
16 6411100354 นางสาวญาณาธิป วิลาโพธิ์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
17 6411100362 นายณัฐวุฒิ โสแพทย์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
18 6411100396 นายสิทธิชัย มิตรชูไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
19 6411100404 นายอธิป ทองลือไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
20 6411100412 นายปวร ฟ้าอรุณไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
21 6411100065 นางสาวธนพร ขุนแรไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
22 6411100073 นางสาวมยุรฉัตร หมั่นการไถไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
23 6411100198 นางสาวชลัญดา ส่งคล้ายไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
24 6411100206 นายพชร พงษ์รัตนานุกูลไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
25 6411100214 นายภาคภูมิ ขันธุลาไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
26 6411100586 นายธนพล แก้วมาปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
27 6411100610 นางสาวชญาดา วารีศรีปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
28 6411100602 นางสาวอริสา กสิกรรมปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
29 6411100594 นายชาญชล ร่มกาหลงปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
30 6411100651 นางสาววริศรา เลิศกลางปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
31 6411100644 นางสาวขวัญนภา หลานวงษ์ปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
32 6411100693 นางสาวชนิตา อรุณรักษ์ปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
33 6411100099 นางสาวนนทพร ทองจันทร์ปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
34 6411100297 นายอติกร สวนกันปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
35 6411100370 นางสาวทักษิณา ศรีแก้วปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
36 6411100727 นายอติเทพ กังวาฬปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
37 6411100230 นางสาวอริสรา เกษหอมปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
38 6411100123 นายธนภัทร ราษีสวยปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
39 6411100792 นายอภิชาติ มณีพวงไพรปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
40 6411100800 นายสกุลเพชร เพชรรัตน์ปกติ641/วท.บ.641(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071