เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา6401221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2564
กลุ่ม 641/วท.บ.641(4)/17
 
ลำดับรหัสประจำตัว ชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6411100800 นายสกุลเพชร เพชรรัตน์ปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
2 6411100792 นายอภิชาติ มณีพวงไพรพ้นสภาพ641/วท.บ.641(4)/17 
3 6411100776 นางสาวอาภาพรณ์ ตระกูลสุขสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
4 6411100768 นางสาวรักษิณา จวนสางสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
5 6411100750 นางสาวปิ่นมณี ถาวรผลสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
6 6411100727 นายอติเทพ กังวาฬลาออก641/วท.บ.641(4)/17 
7 6411100719 นางสาวสุปรียา พันธ์ขันสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
8 6411100693 นางสาวชนิตา อรุณรักษ์พ้นสภาพ641/วท.บ.641(4)/17 
9 6411100651 นางสาววริศรา เลิศกลางพ้นสภาพ641/วท.บ.641(4)/17 
10 6411100644 นางสาวขวัญนภา หลานวงษ์ปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
11 6411100636 นางสาวสุวนันท์ สุกนาคสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
12 6411100610 นางสาวชญาดา วารีศรีพ้นสภาพ641/วท.บ.641(4)/17 
13 6411100602 นางสาวอริสา กสิกรรมพ้นสภาพ641/วท.บ.641(4)/17 
14 6411100594 นายชาญชล ร่มกาหลงปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
15 6411100586 นายธนพล แก้วมาปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
16 6411100578 นายพงษ์พิทักณ์ พิจารณ์สละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
17 6411100560 นางสาวจณิสตา มะมินสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
18 6411100495 นายปฏิพล แปลกสุริยกมลสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
19 6411100479 นายปัณณพัฒน์ คำนาคสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
20 6411100461 นางสาวเบญญาภา ระฆังทองสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
21 6411100453 นางสาวนิรชา รัตนวงศ์สละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
22 6411100412 นายปวร ฟ้าอรุณสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
23 6411100404 นายอธิป ทองลือสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
24 6411100396 นายสิทธิชัย มิตรชูสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
25 6411100370 นางสาวทักษิณา ศรีแก้วลาออก641/วท.บ.641(4)/17 
26 6411100362 นายณัฐวุฒิ โสแพทย์สละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
27 6411100354 นางสาวญาณาธิป วิลาโพธิ์สละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
28 6411100297 นายอติกร สวนกันพ้นสภาพ641/วท.บ.641(4)/17 
29 6411100289 นายสวัสดี ชัยสิทธิ์สละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
30 6411100230 นางสาวอริสรา เกษหอมลาออก641/วท.บ.641(4)/17 
31 6411100222 นางสาวสุพรรษา ปัญญาไวสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
32 6411100214 นายภาคภูมิ ขันธุลาสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
33 6411100206 นายพชร พงษ์รัตนานุกูลสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
34 6411100198 นางสาวชลัญดา ส่งคล้ายสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
35 6411100123 นายธนภัทร ราษีสวยปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
36 6411100099 นางสาวนนทพร ทองจันทร์พ้นสภาพ641/วท.บ.641(4)/17 
37 6411100073 นางสาวมยุรฉัตร หมั่นการไถสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
38 6411100065 นางสาวธนพร ขุนแรสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
39 6411100040 นางสาวกุลนิษฐ์ แป้นจันทร์สละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
40 6411100024 นางสาวฐิตินันท์ อาจวิเชียรสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071