เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2563
กลุ่ม 631/วท.บ.631(4)/17
 
ลำดับรหัสประจำตัว ชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6311105827 นายต่อตระกูล แว่นแก้วพ้นสภาพ631/วท.บ.631(4)/17 
2 6311104200 นายธีรภัทร์ พรมชาติรักษาสภาพ631/วท.บ.631(4)/17 
3 6311102980 นางสาวกรรณิกา สุขเกษมปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
4 6311102964 นางสาววิจิตรา ริสมันปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
5 6311100314 นางสาวศุภิสรา ทองคำปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
6 6311100306 นางสาวมารีนา สุทธิกลับพ้นสภาพ631/วท.บ.631(4)/17 
7 6311100298 นางสาววริศรา เลิศกลางสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/17 
8 6311100280 นางสาวอมลรุจี พรรณหาญปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
9 6311100272 นางสาวปาจรีย์ พรหมใยปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
10 6311100264 นางสาวจุฬาลักษณ์ เทพหวังปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
11 6311100256 นายธนดล จั่นแก้วสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/17 
12 6311100249 นายธนวิชญ์ ลีเจริญพิสิฐพ้นสภาพ631/วท.บ.631(4)/17 
13 6311100231 นางสาวบุญพาวาส เผือกประดิษฐ์ปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
14 6311100223 นายทศพล ทิพย์คงคาปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
15 6311100215 นายชุติพล ฉ้วนกลิ่นปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
16 6311100207 นางสาวสุนัดดา ฮุยเกี๊ยะพ้นสภาพ631/วท.บ.631(4)/17 
17 6311100199 นายเกียรติศักดิ์ ไทรสลุงปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
18 6311100181 นางสาววาสนา นักจะเข้ปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
19 6311100173 นางสาวธมลวรรณ ดีโยสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/17 
20 6311100165 นางสาวสุดารัตน์ ไชยชนสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/17 
21 6311100157 นางสาวพัชรพร เดชานุภาพสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/17 
22 6311100140 นางสาวประภัสสรา ดวงสุภาสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/17 
23 6311100132 นางสาวศิริรัตน์ เกษโกวิทสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/17 
24 6311100124 นายภาณุพงศ์ โพธิ์บาทะสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/17 
25 6311100066 นายต้นตระการ ชินวงษ์สละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/17 
26 6311100058 นางสาวพัชรพร เดชานุภาพพ้นสภาพ631/วท.บ.631(4)/17 
27 6311100041 นางสาวธัญญาเรศ เดชะกุลสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/17 
28 6311100033 นางสาวณัชชา โอภาสธัญเดชสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/17 
29 6311100025 นายสิรินนท์ กลิ่นรอดสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/17 
30 6311100017 นางสาววชิรญา เสนีวงศ์ ณ อยุธยาสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071