เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา6401221205 : เกษตรศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2566
กลุ่ม 661/วท.บ.661(4)/22
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6611100048 นางสาวเนตรนภา พิมพลปกติ661/วท.บ.661(4)/22 
2 6611100097 นายยศพณ คำเขียวปกติ661/วท.บ.661(4)/22 
3 6611100121 นางสาวนิรชา วังคีรีสละสิทธิ์661/วท.บ.661(4)/22 
4 6611100139 นายเนติพัทธ์ เปล่งรัศมีปกติ661/วท.บ.661(4)/22 
5 6611100188 นางสาววลัยนันทน์ ประสิทธิ์สมปกติ661/วท.บ.661(4)/22 
6 6611100238 นางสาวอุษณิษา อินทรลุนปกติ661/วท.บ.661(4)/22 
7 6611100253 นายธนาวุฒิ ทองดีปกติ661/วท.บ.661(4)/22 
8 6611100261 นางสาวคัทลียา สุวรรณเพ็ชรปกติ661/วท.บ.661(4)/22 
9 6611100279 นางสาวภัทรวดี ยิ่งลาภปกติ661/วท.บ.661(4)/22 
10 6611100295 นางสาวปัณณิตา ปะติเตปกติ661/วท.บ.661(4)/22 
11 6611100311 นายธีรพัฒน์ มั่งสอนปกติ661/วท.บ.661(4)/22 
12 6611100329 นายพฤษพงศ์ แดนสีแก้วรักษาสภาพ661/วท.บ.661(4)/22 
13 6611100337 นายนวพล คงแรงปกติ661/วท.บ.661(4)/22 
14 6611105592 นายสายชล จิตร์ศิริปกติ661/วท.บ.661(4)/22 
15 6611105625 นางสาวจันทรกานต์ น้อยหิรัญปกติ661/วท.บ.661(4)/22 
16 6611105633 นางสาววนิดา อินทร์ตุ่นปกติ661/วท.บ.661(4)/22 
17 6611105666 นางสาวณัฐวรรณ ศรีดำรักษาสภาพ661/วท.บ.661(4)/22 
18 6611105690 นางสาววรัญญา เกิดโภคาปกติ661/วท.บ.661(4)/22 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071