เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา6401221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2566
กลุ่ม 661/วท.บ.661(4)/17
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6611100071 นางสาวอาภัสรา จำปีปกติ661/วท.บ.661(4)/17 
2 6611100113 นางสาวปัทมา คำสีปกติ661/วท.บ.661(4)/17 
3 6611100147 นางสาวสุภาวรรณ เสือเผือกปกติ661/วท.บ.661(4)/17 
4 6611100212 นางสาวไพลิน ดงภูยาวปกติ661/วท.บ.661(4)/17 
5 6611100246 นางสาวนัฐชา อิสดาเร็ตปกติ661/วท.บ.661(4)/17 
6 6611100287 นางสาวมินตรา กุระภาปกติ661/วท.บ.661(4)/17 
7 6611100303 นางสาววรกัญญา จันทรานนท์ปกติ661/วท.บ.661(4)/17 
8 6611105609 นายคงเอก น้อยจันทร์ปกติ661/วท.บ.661(4)/17 
9 6611105641 นางสาวพิชามญชุ์ วังอาจปกติ661/วท.บ.661(4)/17 
10 6611105658 นางสาวกนกพร บวรวุฒิปกติ661/วท.บ.661(4)/17 
11 6611105724 นายนันธวัช แสวงดีปกติ661/วท.บ.661(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071