เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา6401221205 : เกษตรศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2565
กลุ่ม 651/วท.บ.651(4)/22
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6511100007 นายปฏิมากร มากโภคาปกติ651/วท.บ.651(4)/22 
2 6511100015 นางสาวธีรตา แซ่ผัวะปกติ651/วท.บ.651(4)/22 
3 6511100072 นายอิสระ พระลับรักษาปกติ651/วท.บ.651(4)/22 
4 6511100122 นางสาวปยุดา แพงเพ็งปกติ651/วท.บ.651(4)/22 
5 6511100213 นางสาวพรอัมภา ยอดสำเภาปกติ651/วท.บ.651(4)/22 
6 6511100304 นายศุภณัฐ กาศสกูลปกติ651/วท.บ.651(4)/22 
7 6511100486 นางสาวสิริรัตน์ เดชสงค์ปกติ651/วท.บ.651(4)/22 
8 6511100643 นางสาวสุภัทรา จันทร์ขอนแก่นปกติ651/วท.บ.651(4)/22 
9 6511100668 นายเจนวิทย์ เกื้อหนุนปกติ651/วท.บ.651(4)/22 
10 6511100783 นายภิญญา บุญลาโภปกติ651/วท.บ.651(4)/22 
11 6511100791 นางสาวเสาวลักษณ์ ตาสีปกติ651/วท.บ.651(4)/22 
12 6511100981 นายณัฐพล วันดีปกติ651/วท.บ.651(4)/22 
13 6511101100 นายอิทธิพัทธ์ โรจนคงอยู่ปกติ651/วท.บ.651(4)/22 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071