เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา6401221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2564
กลุ่ม 641/วท.บ.641(4)/17
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6411100123 นายธนภัทร ราษีสวยปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
2 6411100230 นางสาวอริสรา เกษหอมปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
3 6411100297 นายอติกร สวนกันปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
4 6411100370 นางสาวทักษิณา ศรีแก้วปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
5 6411100396 นายสิทธิชัย มิตรชูไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/17 
6 6411100586 นายธนพล แก้วมาปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
7 6411100594 นายชาญชล ร่มกาหลงปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
8 6411100602 นางสาวอริสา กสิกรรมปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
9 6411100610 นางสาวชญาดา วารีศรีปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
10 6411100644 นางสาวขวัญนภา หลานวงษ์ปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
11 6411100651 นางสาววริศรา เลิศกลางปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
12 6411100693 นางสาวชนิตา อรุณรักษ์ปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
13 6411100727 นายอติเทพ กังวาฬปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
14 6411100792 นายอภิชาติ มณีพวงไพรปกติ641/วท.บ.641(4)/17 
15 6411100800 นายสกุลเพชร เพชรรัตน์ปกติ641/วท.บ.641(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071