เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา6401221205 : เกษตรศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2564
กลุ่ม 641/วท.บ.641(4)/22
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6411100016 นายภัคเณศร์ อินทุภูติปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
2 6411100032 นางสาวนพรัตน์ กรุณาปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
3 6411100305 นางสาวจุฑามณี ศรีสมานปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
4 6411100438 นางสาวพรกนก ราชาวังปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
5 6411100446 นางสาวพิมพ์วิมล กลัดหลำปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
6 6411100487 นางสาวเงิน ลุงวิยะปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
7 6411100529 นายนพพล รินชัยปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
8 6411100552 นายพิริยะ ม่วงลายปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
9 6411100628 นางสาวคำ ลุงวิยะปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
10 6411100669 นายณภัทร ปาละเสริฐปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
11 6411100743 นายนฤภัทร ยวนพันธ์ปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
12 6411100818 นายธนวิชญ์ ลีเจริญพิสิฐปกติ641/วท.บ.641(4)/22 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071