เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา6401221205 : เกษตรศาสตร์
ปีการศึกษาที่เข้า 2564
กลุ่ม 641/วท.บ.641(4)/22
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6411100016 นายภัคเณศร์ อินทุภูติปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
2 6411100032 นางสาวนพรัตน์ กรุณาปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
3 6411100107 นายพงศกร โพธิจักร์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
4 6411100115 นายวรภัทร บำรุงวัตรไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
5 6411100131 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยรบไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
6 6411100149 นายเซทชา ปาทานไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
7 6411100156 นางสาวมัณฑนา สุขเจริญไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
8 6411100164 นางสาวปสุตา ศรีอ่อนไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
9 6411100172 นายภาคภูม ผานาคไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
10 6411100180 นายชาญวิทย์ ชอบรัมย์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
11 6411100305 นางสาวจุฑามณี ศรีสมานปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
12 6411100313 นางสาวณัฐณิชา ณเรศรัมย์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
13 6411100321 นายณัฐพล หงษไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
14 6411100339 นางสาวปิยดา เจสะขาไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
15 6411100347 นางสาวสรัญญา วงษ์คำจันทร์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
16 6411100420 นางสาวจิรานันท์ พัดวีไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
17 6411100438 นางสาวพรกนก ราชาวังปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
18 6411100446 นางสาวพิมพ์วิมล กลัดหลำปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
19 6411100487 นางสาวเงิน ลุงวิยะปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
20 6411100503 นายก้องภพ ทองคำชูปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
21 6411100511 นายปฎิพล ธรรมบุตรปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
22 6411100529 นายนพพล รินชัยปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
23 6411100537 นางสาวคัทลียา กันญาปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
24 6411100545 นายเกรียงไกร นิลดำปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
25 6411100552 นายพิริยะ ม่วงลายปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
26 6411100628 นางสาวคำ ลุงวิยะปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
27 6411100669 นายณภัทร ปาละเสริฐปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
28 6411100677 นายชนาธิป จอมสวรรค์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
29 6411100685 นางสาวพิจิตรา คุ่มบุญปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
30 6411100701 นายไวยวุฒิ ขวัญเมืองไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
31 6411100735 นายธนกฤต วีระพิพัฒน์ไม่มาติดต่อ/ถือว่าสละสิทธิ์641/วท.บ.641(4)/22 
32 6411100743 นายนฤภัทร ยวนพันธ์ปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
33 6411100784 นางสาวอัมรินทร์ มุทรพัฒน์ปกติ641/วท.บ.641(4)/22 
34 6411100818 นายธนวิชญ์ ลีเจริญพิสิฐปกติ641/วท.บ.641(4)/22 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071