เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2563
กลุ่ม 631/วท.บ.631(4)/17
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6311100181 นางสาววาสนา นักจะเข้ปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
2 6311100199 นายเกียรติศักดิ์ ไทรสลุงปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
3 6311100207 นางสาวสุนัดดา ฮุยเกี๊ยะปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
4 6311100215 นายชุติพล ฉ้วนกลิ่นปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
5 6311100223 นายทศพล ทิพย์คงคาปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
6 6311100231 นางสาวบุญพาวาส เผือกประดิษฐ์ปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
7 6311100264 นางสาวจุฬาลักษณ์ เทพหวังปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
8 6311100272 นางสาวปาจรีย์ พรหมใยปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
9 6311100280 นางสาวอมลรุจี พรรณหาญปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
10 6311100314 นางสาวศุภิสรา ทองคำปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
11 6311102964 นางสาววิจิตรา ริสมันปกติ631/วท.บ.631(4)/17 
12 6311102980 นางสาวกรรณิกา สุขเกษมปกติ631/วท.บ.631(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071