เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221206 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
ปีการศึกษาที่เข้า 2563
กลุ่ม 631/วท.บ.631(4)/24 (ปิด)
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 443121 นายทดสอบระบบ วิชั่นเน็ตพ้นสภาพ631/วท.บ.631(4)/24 (ปิด) 
2 6311100074 นายธนากร ขันตีสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/24 (ปิด) 
3 6311100082 นางสาวอุบลวรรณ ศรีจำปาสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/24 (ปิด) 
4 6311100090 นางสาวธมลวรรณ หมาดหมีนสละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/24 (ปิด) 
5 6311100116 นางสาวอัศรา โสมาตย์สละสิทธิ์631/วท.บ.631(4)/24 (ปิด) 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071