เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา5901221203 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษาที่เข้า 2562
กลุ่ม 621/วท.บ.621(4)/17
 
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพกลุ่ม
1 6211100018 นางสาวชีวารัตน์ วีรเธียรภิญโญจบ621/วท.บ.621(4)/17 
2 6211100042 Miss Sievmey Vuthจบ621/วท.บ.621(4)/17 
3 6211100059 นางสาวนริศรา โหโซ๊ะจบ621/วท.บ.621(4)/17 
4 6211100067 นางสาววรัญชลี ทันซาวจบ621/วท.บ.621(4)/17 
5 6211100075 นางสาวศศิมา จะโตจบ621/วท.บ.621(4)/17 
6 6211100083 นางสาวอฐิตา พูขุนทดจบ621/วท.บ.621(4)/17 
7 6211100125 นายศราวุฒิ นาคสุดจบ621/วท.บ.621(4)/17 
8 6211100166 นายนครินทร์ มูลสุวรรณจบ621/วท.บ.621(4)/17 
9 6211100182 นายอนุรักษ์ ฉายแก้วจบ621/วท.บ.621(4)/17 
10 6211100190 นางสาวอิศริยา สุริยาจบ621/วท.บ.621(4)/17 

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071