เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาGEHP1101 : Exercises for Health
กลุ่ม201
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
ปีการศึกษา2565 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 ศึกษาศาสตร์
1 6211201006 นางสาววิกานดา เส็งดอนไพร การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)40
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2 6211305849 นายวรวุฒิ แก้วแกมพุทธ ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)10
3 6311309287 นางสาวอลิษพัชร์ ไชยเหนือ ดนตรีสากล10
 วิทยาการจัดการ
4 5911403722 นายภิเษกศักดิ์ ใจแก้ว นิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา10
5 6221400903 นายธนาคาร ประภาแก้ว บริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์10
6 6421400026 นางสาวพัชรียา ดาพะโย การตลาดดิจิทัล10
7 6421401453 นายวัฒนา จันทร์เพ็ง การจัดการธุรกิจ10
8 6421401503 นางสาวชุติมา แซ่จิว การตลาดดิจิทัล10
9 6421401545 นางสาวณัฐวรรณ แย้มวิทยา การจัดการธุรกิจ10
10 6421401560 นางสาวศันสนีย์ สามลา การตลาดดิจิทัล10
11 6421403602 นางสาวยลดา อาจหาญ การจัดการธุรกิจ10
12 6421405710 นางสาวพิมพิไล ไชยโย การตลาดดิจิทัล10
 วิทยาศาสตร์
13 6111503642 นายนราวิชญ์ ทิฆะชน อาหารและโภชนาการ10
14 6211500738 นายนรนชัย อิ่มทรัพย์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย10
15 6211501868 นางสาวชัญญานุช มีมุสิทธิ์ อาหารและโภชนาการ10
16 6211504987 นางสาวณิชกมล น่วมปรีชา อาหารและโภชนาการ10
17 6311502774 นายปฏิมากร จันทบุตร มัลติมีเดียและอีสปอร์ต40
18 6311504317 นายณัควิ์ชาณน ยิ่งกุลพิพรรธ มัลติมีเดียและอีสปอร์ต40
19 6311504929 นางสาวณนท์ชณัฐท์ สามัคคี อาหารและโภชนาการ10
20 6311505652 นางสาวนิลภัทร์ ดีกุล มัลติมีเดียและอีสปอร์ต40
21 6421500874 นายนนทกาญจน์ คมขำ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์10
22 6421500882 นายสราวุฒิ นาสูงชน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์10
23 6421501013 นางสาวกุณญภัสย์ ธนาธิติสรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพัก  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  15 = ยืนยันรายงานตัวยังไม่ชำระค่าแรกเข้า  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = สละสิทธิ์  92 = สาขาปิดเนื่องจากนักศึกษาไม่ถึงตามจำนวน

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071