เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาWMED2102 : Foundation of Music Education
กลุ่ม101
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6411300855 นายณกรณ์ มกรานุรักษ์ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
2 6411300871 นายทินวุฒ เถื่อนจันทร์ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
3 6411300889 นายพิชิต พิมพ์เขต ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
4 6411300897 นายวชิรวิทย์ แก้วเกษศรี ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
5 6411300905 นายสรวิชญ์ เนินลาด ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
6 6411305284 นางสาวกรกมล พิมพ์โคตร์ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
7 6411305292 นายกิตติ นามวงศรี ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
8 6411305318 นายชตฤณ สุวรรณรัตน์ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
9 6411305342 นายธนภัทร รัตมะโน ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
10 6411305359 นายธเนศ พงศ์พิสุทธิโกศล ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
11 6411305367 นางสาวธวัลรัตน์ โหจิระวัฒนพันธุ์ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
12 6411305383 นายนิติรัฐ จักร์หรัด ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
13 6411305391 นางสาวบัญฑิตา ฤทธิเรืองเดช ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
14 6411305417 นางสาวปนัดดา แก่นท้าว ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
15 6411305441 นายพรชัย เนียมเงิน ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
16 6411305458 นายพลวิชญ์ อินทองคำ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
17 6411305466 นายภูสิษฐ์ คุ้มภู ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
18 6411305474 นายยุทธนา ไชยพิเดช ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
19 6411305482 นายรังสิมันต์ ชายสงค์ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
20 6411305490 นางสาวรุ่งทิวา วรพันธ์ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
21 6411305508 นายศุภกฤต ทองอยู่สุข ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
22 6411305516 นายศุภอรรถ ฤกษ์ถนอม ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
23 6411305524 นางสาวสตรีทิพย์ โบบทอง ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
24 6411305540 นางสาวอชิรญา ศรีโพธิ์ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
25 6411305631 นายนพเก้า พยัคฆ์ศรี  ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
26 6411308080 นายชานนท์ ฉาบไธสง ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
27 6411308098 นายณัฐวุฒิ ศรีใส ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
28 6411308106 นางสาวนฤกานต์ ปานสังข์ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
29 6411308122 นางสาววัชริฎา เวชวิฐาน ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
30 6411308130 นายศักดิ์ดา เล็กไพจิตร ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
31 6411308148 นายศุภวิชญ์ เพ็ชรนารถ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
32 6411309609 นายจักราวุธ เดชสิมมา ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
33 6411309625 นางสาวณัฐณิชา พัชรปัญญานันท์ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
34 6411309633 นายณัฐพงษ์ เกษรล้ำ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
35 6411309666 นายพงศภัค ดำรงวัฒนศักดิ์ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
36 6411309682 นายรัชชานนท์ รุ่งจำเริญ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
37 6411309872 นายวรายุส อุปริพุทธางกูร ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
38 6411310920 นายสุรพัฒน์พล คูหะรัตน์ ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
39 6411314260 นายชานุ เชาวลิต ดนตรีสากลศึกษา (ค.บ.4ปี)10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพัก  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  15 = ยืนยันรายงานตัวยังไม่ชำระค่าแรกเข้า  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = สละสิทธิ์  92 = สาขาปิดเนื่องจากนักศึกษาไม่ถึงตามจำนวน

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071