เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาWTMU4112 : Arranging for Popular Music
กลุ่ม101
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6111302706 นายสุภเกียรติ ศรีโท ดนตรีสากล10
2 6111302714 นายปฐวีย์ พันธ์เพชร ดนตรีสากล10
3 6111302961 นายชนาเทพ เล้าภากรณ์  ดนตรีสากล10
4 6111304702 นายธัญพิสิษฐ์ แป้นเขียว ดนตรีสากล10
5 6111304736 นายเจษฎา พวงสุวรรณ ดนตรีสากล10
6 6111304926 นายปริญญา มะคำหอม ดนตรีสากล10
7 6211300469 นายกันต์สิทธิ์ วิจิตรเวชการบุญ ดนตรีสากล10
8 6211300493 นายณัฐพงศ์ เสน่ห์ ดนตรีสากล10
9 6211300519 นายธนบดี ศรีสุราช ดนตรีสากล10
10 6211301467 นางสาวกันตนา มาระศรี ดนตรีสากล10
11 6211301475 นายกิตติพศ ทองอยู่ ดนตรีสากล10
12 6211301509 นายชยพล บุญช่วย ดนตรีสากล10
13 6211301517 นายชยานันต์ จุลเสวก ดนตรีสากล10
14 6211301525 นายชัยพร สรรพคุณ ดนตรีสากล10
15 6211301533 นายณัฐวัตร รัตนพงษ์ ดนตรีสากล10
16 6211301541 นายณัฐศาสตร์ สำเร็จยิ่ง ดนตรีสากล10
17 6211301558 นายธนกฤต หนูชัยแก้ว ดนตรีสากล10
18 6211301574 นายธีรพัฒน์ พุกเนียม ดนตรีสากล10
19 6211301616 นายพันธ์วริศ พรฉัยยา  ดนตรีสากล10
20 6211301673 นายรัฐศาสตร์ เสาทองหลาง ดนตรีสากล10
21 6211301699 นายศุภชัย ใจเพียร ดนตรีสากล10
22 6211301707 นายสรศักดิ์ เวชกิจ ดนตรีสากล10
23 6211301715 นายสิทธิชัย บุติมาลย์ ดนตรีสากล10
24 6211301731 นางสาวสุวิมล จันทร์เสนา ดนตรีสากล10
25 6211301749 นายอติวิชญ์ ช่วยนุกูล ดนตรีสากล10
26 6211302408 นายอรรถสิทธิ์ ใหญ่สาร ดนตรีสากล10
27 6211304149 นายชิติพัทธ์ ไสไทย ดนตรีสากล10
28 6211304156 นายกิตติกานต์ สมพิศ ดนตรีสากล10
29 6211304164 นางสาวสโรชา วรชาติตระกูล ดนตรีสากล10
30 6211304198 นายณัทพิสิฐ การะเกตุ ดนตรีสากล10
31 6211304206 นายสมชัย แซ่ตั๊น ดนตรีสากล10
32 6211304230 นายภาณุรัตน์ ศรีสอาดพันธ์วงษ์ ดนตรีสากล10
33 6211304255 นายปราณต์ ศรีประเสริฐ ดนตรีสากล10
34 6211304263 นายเมธาสิทธิ์ โตเจริญ ดนตรีสากล10
35 6211304297 นางสาวอารียา เนตรสันเทียะ ดนตรีสากล10
36 6211304313 นายจอมพล ประเสริฐ ดนตรีสากล10
37 6211304362 นายรามิล วิลเฟรด กูเนอวอร์เดอนา ดนตรีสากล10
38 6211304438 นายภูดิศ สิริภัทรดำรงกุล ดนตรีสากล10
39 6211304453 นายภพพิพัฒน์ วิจิตรพันธุ์ ดนตรีสากล10
40 6211304487 นายธนกร ผดุงเจริญ ดนตรีสากล10
41 6211306862 นายธีรภัทร พันธ์แจ่ม ดนตรีสากล10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพัก  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  15 = ยืนยันรายงานตัวยังไม่ชำระค่าแรกเข้า  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = สละสิทธิ์  92 = สาขาปิดเนื่องจากนักศึกษาไม่ถึงตามจำนวน

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071