เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาWTMU3310 : Electronics Music
กลุ่ม101
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 5911300019 นางสาวพรกนก ชุมทอง ดนตรีสากล10
2 6011301055 นายวันเฉลิม ศรีประเสริฐ ดนตรีสากล10
3 6211304289 นายพชร ภูริภักดีสนอง ดนตรีสากล10
4 6211304446 นางสาวธิฌา ฮั่วสกุล ดนตรีสากล10
5 6211304453 นายภพพิพัฒน์ วิจิตรพันธุ์ ดนตรีสากล10
6 6311300013 นายไชยวัฒน์ นนทะบูรณ์ ดนตรีสากล10
7 6311300427 นายณฐนน บุญพร้อม ดนตรีสากล10
8 6311300476 นายพฤฒิพงศ์ ผิวรักษา ดนตรีสากล10
9 6311304734 นายศักรินทร์ พลเยี่ยม ดนตรีสากล10
10 6311304742 นางสาวนันทนัช กลิ่นจันทร์ ดนตรีสากล10
11 6311304767 นายมัตทิโอ บัลลิน ดนตรีสากล10
12 6311304783 นายธีระพงศ์ หนูสงวน ดนตรีสากล10
13 6311304916 นายอำนวย อุนแดง ดนตรีสากล10
14 6311304932 นายธนิสร ศรีพิณ ดนตรีสากล10
15 6311304940 นายชิษณุพงศ์ ชาลัง ดนตรีสากล10
16 6311304965 นายภัคภณ ธาราหิรัญอร ดนตรีสากล10
17 6311305038 นางสาวธมนวรรณ ยิ้มแย้ม ดนตรีสากล10
18 6311305053 นายศักดิเดชน์ เดชมณี ดนตรีสากล10
19 6311309246 นางสาวณิชาภัทร แสงตะวัน ดนตรีสากล10
20 6311309253 นายธนัชชา โชคบัณฑิต ดนตรีสากล10
21 6311309261 นายปิยะพนธ์ จันทร์เพ็ญ ดนตรีสากล10
22 6311309287 นางสาวอลิษพัชร์ ไชยเหนือ ดนตรีสากล10
23 6311309311 นายภานุเดช จั่นบุบผา ดนตรีสากล10
24 6311309360 นายอริญชย์ สุวรรณเกษร์ ดนตรีสากล10
25 6311372012 นายปกรณ์ มาแสง ดนตรีสากล10
26 6311372020 นายภัทรุตม์ สายเกต ดนตรีสากล10
27 6311372038 นายภานุวัฒน์ สารพัฒน์ ดนตรีสากล10
28 6311372046 นายภูมิพัฒน์ สมเสาร์ ดนตรีสากล10
29 6311372053 นายภูริพัฒน์ สง่าแสง ดนตรีสากล10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพัก  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  15 = ยืนยันรายงานตัวยังไม่ชำระค่าแรกเข้า  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = ขาดเอกสาร/X  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = สละสิทธิ์  92 = สาขาปิดเนื่องจากนักศึกษาไม่ถึงตามจำนวน

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071