เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาWTMU3105 : Principles of Twentieth Century Music
กลุ่ม101
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
ปีการศึกษา2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่      
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6211301517 นายชยานันต์ จุลเสวก ดนตรีสากล10
2 6211301533 นายณัฐวัตร รัตนพงษ์ ดนตรีสากล10
3 6211301640 นายภูมินทร์ คำสียา ดนตรีสากล10
4 6211301715 นายสิทธิชัย บุติมาลย์ ดนตรีสากล10
5 6211304230 นายภาณุรัตน์ ศรีสอาดพันธ์วงษ์ ดนตรีสากล10
6 6211304438 นายภูดิศ สิริภัทรดำรงกุล ดนตรีสากล10
7 6211304487 นายธนกร ผดุงเจริญ ดนตรีสากล10
8 6311300377 นางสาวสลิล กิจพยัคฆ์ ดนตรีสากล10
9 6311300385 นายอมรศักดิ์ จริยาเกียรติธำรง ดนตรีสากล10
10 6311300401 นางสาวสุตาภัทร ตาลปึก ดนตรีสากล10
11 6311300419 นางสาววนิดา เอี่ยมบุตร ดนตรีสากล10
12 6311300443 นายภาณุชิต ชุ่มวิจารณ์ ดนตรีสากล10
13 6311300450 นายณัฐวุฒิ สุดสวาท ดนตรีสากล10
14 6311300468 นางสาวฐิติกานต์ ไตรยวงศ์ ดนตรีสากล10
15 6311304775 นายปาวัน ชูทิพย์ ดนตรีสากล10
16 6311304791 นายบวรเดช แสงแก้วนพเก้า ดนตรีสากล10
17 6311304809 นายกันตินันท์ วุฒิพงศ์ ดนตรีสากล10
18 6311304817 นายวัชรกร ธนพัฒน์ศิริ ดนตรีสากล10
19 6311304825 นายธนพัฒน์ วิรมิตรชัย ดนตรีสากล10
20 6311304866 นางสาวธนัชพร ทองโขนง ดนตรีสากล10
21 6311304890 นายอนุกุล ทั่งจันทร์ ดนตรีสากล10
22 6311304908 นายภูผาเมฆ ภู่กันงาม ดนตรีสากล10
23 6311304916 นายอำนวย อุนแดง ดนตรีสากล10
24 6311304924 นายพีรวิชญ์ ยอดผล ดนตรีสากล10
25 6311305226 นายกิ่งไผ่ อั้งลิ้ม ดนตรีสากล10
26 6311309253 นายธนัชชา โชคบัณฑิต ดนตรีสากล10
27 6311309352 นายหัสดี พาคำ ดนตรีสากล70
28 6311371964 นายจิรายุส ประยงค์คีรี ดนตรีสากล10
29 6311372004 นายบุรินทร์ พิบูลสวัสดิ์ ดนตรีสากล10
30 6311372079 นายสหกิจ เนียมเกลี้ยง ดนตรีสากล10
31 6311372822 นายศีรชัช วงษ์สุวรรณ ดนตรีสากล10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = รักษาสภาพนักศึกษา  12 = ลาพัก  13 = ย้ายสภาพจากภาคปกติมาภาคนอกเวลาราชการ  14 = ให้พักการเรียนก่อน  15 = ยืนยันรายงานตัวยังไม่ชำระค่าแรกเข้า  20 = ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์  25 = ผ่านการสอบป้องกัน ภาคนิพนธ์  30 = ผ่านการสอบป้องกัน วิทยานิพนธ์  35 = ผ่านการสอบป้องกัน ดุษฎีนิพนธ์  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  64 = ย้ายสภาพ  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  66 = ย้ายสถานศึกษา  70 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบวัดผล  71 = พ้นสภาพนักศึกษาตามระเบียบการเงิน  72 = พ้นสภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  73 = ขาดการติดต่อ  74 = เสียชีวิต  80 = สละสิทธิ์  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = สละสิทธิ์  92 = สาขาปิดเนื่องจากนักศึกษาไม่ถึงตามจำนวน

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071