IMG

 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

     รอบสมัครระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2564

     กรอกเลขที่บัตรประชาชน

ขั้นตอนการรายงานตัว

เข้าสู่ระบบยืนยันการรายงานตัว