เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม ออนไลน์
ห้อง
คุณลักษณะ สอนออนไลน์
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
                                                            
 
 Day/Time 
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
          
 
อังคาร
 
          
 
พุธ
 
          
 
พฤหัสบดี
 
          
 
ศุกร์
 
          
เสาร์  ITDI1103, 201
L25
(13:30-17:30)
     
  APST2701, 201
L25
(13:30-17:30)
     
  ELRT2201, 201
L25
(13:30-17:30)
     
  WTMU1102, 201
L25
(13:30-17:30)
     
   LAWS2511, 201
L25
(14:30-17:30)
     
   MKRT1102, 201
L25
(14:30-17:30)
     
   INRM1103, 201
L25
(14:30-17:30)
     
   BMGT2101, 201
L25
(14:30-17:30)
     
    HRDM2103, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    PUBA1103, 201
L25
(15:30-18:30)
    
    LAWC1202, 201
L25
(15:30-18:30)
    
      MKRT4501, 201
L25
(17:30-21:30)
 
      ITDI1201, 201
L25
(17:30-21:30)
 
      CSAI1202, 201
L25
(17:30-21:30)
 
      ELRT1301, 201
L25
(17:30-21:30)
 
      BMGT1202, 201
L25
(17:30-21:30)
 
      ACCT1102, 201
L25
(17:30-21:30)
 
      INRM2301, 201
L25
(17:30-21:30)
 
      WTMU1302, 201
L25
(17:30-21:30)
 
       LAWC2501, 201
L25
(18:30-21:30)
 
       HRDM2105, 201
L25
(18:30-21:30)
 
       PUBA1104, 201
L25
(18:30-21:30)
 

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L27 = ปริญญาตรี 6 ปี ปกติ
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบ ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071