เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม ออนไลน์
ห้อง
คุณลักษณะ สอนออนไลน์
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
               
 
อังคาร
 
               
 
พุธ
 
               
 
พฤหัสบดี
 
               
 
ศุกร์
 
               
เสาร์  ACCT3102, 202
L25
(08:30-11:30)
 ACCT3102, 202
L25
(11:30-14:30)
     MEEM2206, 201
L25
(18:30-21:30)
 
      CSAI3207, 201
L25
(12:30-15:30)
    HRDM1101, 202
L25
(18:30-21:30)
 
       ENGL3701, 203
L25
(13:30-15:30)
    HRDM1101, 201
L25
(18:30-21:30)
 
       ITDI3602, 201
L25
(13:30-17:30)
  FINI2201, 201
L25
(18:30-21:30)
 
         BISS2202, 201
L25
(15:30-18:30)
 ENGL3702, 205
L25
(18:30-21:30)
 
         HRDM1101, 201
L25
(15:30-18:30)
 ENGL3702, 204
L25
(18:30-21:30)
 
         FINI2201, 201
L25
(15:30-18:30)
 ENGL3702, 203
L25
(18:30-21:30)
 
         ENGL3702, 205
L25
(15:30-18:30)
 ENGL3701, 202
L25
(18:30-21:30)
 
         ENGL3701, 201
L25
(15:30-18:30)
 BISS2202, 201
L25
(18:30-21:30)
 
         ENGL3702, 203
L25
(15:30-18:30)
 ACCT2601, 201
L25
(18:30-21:30)
 
         ACCT2601, 201
L25
(15:30-18:30)
 LAWC3601, 201
L25
(18:30-21:30)
 
         ENGL3702, 204
L25
(15:30-18:30)
 ENGL3701, 201
L25
(18:30-21:30)
 
         HRDM1101, 202
L25
(15:30-18:30)
 WTMU2201, 201
L25
(18:30-21:30)
 
         LAWC3601, 201
L25
(15:30-18:30)
 ENGL2705, 201
L25
(18:30-21:30)
 
         MEEM2206, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         ENGL2705, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         WTMU2201, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         ENGL3701, 202
L25
(15:30-18:30)
    

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L27 = ปริญญาตรี 6 ปี ปกติ
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบ ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071