เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม ออนไลน์
ห้อง
คุณลักษณะ สอนออนไลน์
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
               
 
อังคาร
 
               
 
พุธ
 
               
 
พฤหัสบดี
 
               
 
ศุกร์
 
               
เสาร์  MKRT4902, 201
L25
(08:30-11:30)
 GESO1102, 201
L25
(11:30-14:30)
        
  MKRT3102, 201
L25
(08:30-11:30)
 GESO1103, 201
L25
(11:30-14:30)
        
  GESC1102, 201
L25
(08:30-11:30)
 INRM2301, 201
L25
(11:30-15:30)
       
  ENGL3701, 240
L25
(08:30-11:30)
  MKRT2104, 201
L25
(12:30-15:30)
       
  ENGL3702, 240
L25
(08:30-11:30)
  BISS3901, 240
L25
(12:30-15:30)
       
      PUBA1103, 201
L25
(12:30-15:30)
       
      ACCT1104, 202
L25
(12:30-15:30)
       
      JPAN3106, 240
L25
(12:30-15:30)
       
       WTMU1102, 201
L25
(13:30-17:30)
     
        BMGT1102, 201
L25
(14:30-17:30)
     
        LAWC2702, 201
L25
(14:30-16:30)
      
         BISS1108, 201
L25
(15:30-19:30)
   
         ACCT3104, 201
L25
(15:30-19:30)
   
         GEHS1103, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         LAWC1203, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         LAWS2511, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         MKRT1102, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         PUBA1104, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         HRDM4902, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         ENGL3702, 203
L25
(15:30-18:30)
    
         ENGL1202, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         ENGL3702, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         BMGT1103, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         ECON1109, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         ELRT3902, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         ENGL3701, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         JPAN3743, 240
L25
(15:30-19:30)
   
         ENGL2710, 201
L25
(15:30-18:30)
    
          LAWC3401, 201
L25
(16:30-18:30)
    
           MKRT4901, 201
L25
(17:30-21:30)
 
           WTMU1302, 201
L25
(17:30-21:30)
 
           APST2701, 201
L25
(17:30-21:30)
 
           BISS2501, 201
L25
(17:30-21:30)
 
            INRM3601, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            WTMU3901, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            ITDI3901, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            HRDM4902, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            ENGL3702, 202
L25
(18:30-21:30)
 
            ENGL3701, 203
L25
(18:30-21:30)
 
            ENGL3701, 202
L25
(18:30-21:30)
 
            ACCT1104, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            LAWC2601, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            LAWC1202, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            ENGL2503, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            ENGL1401, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            GETL1102, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            BMGT3102, 201
L25
(18:30-21:30)
 

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L27 = ปริญญาตรี 6 ปี ปกติ
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L61 = คลังหน่วยกิต
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบ ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071