เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม ออนไลน์
ห้อง
คุณลักษณะ สอนออนไลน์
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
                                                                                          
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
 
จันทร์
 
               
 
อังคาร
 
               
 
พุธ
 
               
 
พฤหัสบดี
 
               
 
ศุกร์
 
               
เสาร์  LAWP3404, 240
L25
(08:30-14:30)
        
  INRM2302, 201
L25
(08:30-12:30)
          
  GELE1002, 201
L25
(08:30-11:30)
           
  HRDM3204, 240
L25
(08:30-11:30)
           
  MKRT1101, 201
L25
(08:30-11:30)
           
  BISS2203, 201
L25
(08:30-12:30)
          
  ACCT3505, 201
L25
(08:30-12:30)
          
  ACCT2601, 201
L25
(08:30-11:30)
           
  ENGL1302, 201
L25
(08:30-11:30)
           
  GESC1104, 201
L25
(08:30-11:30)
           
  GESO1101, 201
L25
(08:30-11:30)
           
  WTMU2702, 240
L25
(08:30-14:30)
        
  WTMU3313, 240
L25
(08:30-16:30)
      
  WTMU4902, 240
L25
(08:30-20:30)
  
  CHIN2601, 240
L25
(08:30-16:30)
      
  THAI1302, 240
L25
(08:30-16:30)
      
     ENGL1302, 201
L25
(11:30-14:30)
        
     GESO1101, 201
L25
(11:30-14:30)
        
     ACCT2601, 201
L25
(11:30-14:30)
        
     GESC1104, 201
L25
(11:30-14:30)
        
     MKRT1101, 201
L25
(11:30-14:30)
        
     GELE1002, 201
L25
(11:30-14:30)
        
      HRDM3204, 240
L25
(12:30-15:30)
       
      MNGT3110, 240
L25
(12:30-18:30)
    
      ELCI4901, 201
L25
(12:30-16:30)
      
      LAWC4402, 201
L25
(12:30-15:30)
       
      WTMU3101, 240
L25
(12:30-20:30)
  
      INRM2302, 201
L25
(12:30-16:30)
      
       CSAI2205, 201
L25
(13:30-17:30)
     
       ITDI3302, 201
L25
(13:30-17:30)
     
       BMGT3301, 201
L25
(13:30-17:30)
     
       COMM3401, 240
L25
(13:30-21:30)
 
       CSAI2102, 201
L25
(13:30-17:30)
     
       BISS2202, 201
L25
(13:30-16:30)
      
        WTMU2305, 240
L25
(14:30-20:30)
  
        MKRT2102, 240
L25
(14:30-20:30)
  
        LAWP3403, 240
L25
(14:30-20:30)
  
        LAWC4404, 240
L25
(14:30-20:30)
  
         LAWC3601, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         LAWC2201, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         WTMU3405, 240
L25
(15:30-21:30)
 
         GETL1102, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         GEHS1101, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         GELT1001, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         HRDM4203, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         HRDM1101, 202
L25
(15:30-18:30)
    
         HRDM1101, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         FINI2201, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         ENGL3702, 203
L25
(15:30-18:30)
    
         ENGL3702, 201
L25
(15:30-18:30)
    
         ENGL3701, 202
L25
(15:30-18:30)
    
         ACCT3402, 201
L25
(15:30-18:30)
    
          CHIN2301, 240
L25
(16:30-17:30)
     
          BISS2202, 201
L25
(16:30-19:30)
   
           CSAI2205, 201
L25
(17:30-21:30)
 
           CSAI2102, 201
L25
(17:30-21:30)
 
           ITDI3302, 201
L25
(17:30-21:30)
 
           ELCI4901, 201
L25
(17:30-21:30)
 
           BMGT3301, 201
L25
(17:30-21:30)
 
            FINI2201, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            HRDM1101, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            ACCT3402, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            HRDM4203, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            LAWC2201, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            GEHS1101, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            GETL1102, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            ENGL3702, 203
L25
(18:30-21:30)
 
            HRDM1101, 202
L25
(18:30-21:30)
 
            ENGL3702, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            LAWC3601, 201
L25
(18:30-21:30)
 
            ENGL3701, 202
L25
(18:30-21:30)
 
            GELT1001, 201
L25
(18:30-21:30)
 

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L27 = ปริญญาตรี 6 ปี ปกติ
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L61 = คลังหน่วยกิต
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบ ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071