เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 36
ห้อง
คุณลักษณะ ห้องพักอาจารย์
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
                                                      
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จันทร์
 
         
 
อังคาร
 
         
พุธ  ENGL3702, 141
L23
(08:30-11:30)
 DTED4902 ก.101,

(12:30-15:30)
 
 
พฤหัสบดี
 
         
ศุกร์     DTED4902 ก.101,

(12:30-15:30)
 
อาทิตย์  PUBA2203, 240
L25
(08:30-11:30)
     

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L27 = ปริญญาตรี 6 ปี ปกติ
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L61 = คลังหน่วยกิต
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบ ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
6 มี.ค. 256712:30-15:30DTED4902 ก.101
ผศ.ชวนิดา สุวานิช
8 มี.ค. 256712:30-15:30DTED4902 ก.101
ผศ.ชวนิดา สุวานิช
13 มี.ค. 256712:30-15:30DTED4902 ก.101
ผศ.ชวนิดา สุวานิช
15 มี.ค. 256712:30-15:30DTED4902 ก.101
ผศ.ชวนิดา สุวานิช
20 มี.ค. 256712:30-15:30DTED4902 ก.101
ผศ.ชวนิดา สุวานิช

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071