เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 34
ห้อง
คุณลักษณะ ห้องเรียน
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
                                                                                    
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์  PSYC3901, 101
L22
(08:30-11:30)
 SPSS3302, 101
L22
(11:30-14:30)
       
อังคาร  PSYC2202, 101
L22
(08:30-12:30)
 EDUC4801, 102
L23
(12:30-14:30)
    FINB1101, 201
L25
(17:30-20:30)
 
พุธ   ENGL3503, 102
L22
(09:30-12:30)
         
พฤหัสบดี  ACCT2302, 101
L22
(08:30-11:30)
 EDUC4801, 105
L23
(11:30-13:30)
  ACCT2302, 102
L22
(14:30-17:30)
 MNGT3203, 201
L25
(17:30-20:30)
 
ศุกร์  GELE1001, 113
L22
(08:30-11:30)
  PSYC1301, 109
L22
(12:30-16:30)
     

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L27 = ปริญญาตรี 6 ปี ปกติ
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบ ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071