เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 28
ห้อง
คุณลักษณะ ห้องเรียน
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
                                                
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
 
จันทร์
 
        
 
อังคาร
 
        
พุธ     อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร,

(13:00-15:00)
พฤหัสบดี  อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร,

(10:00-12:00)
 อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร,

(13:00-15:00)
ศุกร์ TRHM3108 ก.101,

(08:30-11:30)
    

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L27 = ปริญญาตรี 6 ปี ปกติ
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบระบบบริการการศึกษา 4 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
14 เม.ย. 256413:00-15:00อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
15 เม.ย. 256410:00-12:00อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
15 เม.ย. 256413:00-15:00อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
21 เม.ย. 256413:00-15:00อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
22 เม.ย. 256410:00-12:00อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
22 เม.ย. 256413:00-15:00อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
23 เม.ย. 256408:30-11:30TRHM3108 ก.101
อ.ฐิตาภา บำรุงศิลป์
28 เม.ย. 256413:00-15:00อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
29 เม.ย. 256410:00-12:00อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
29 เม.ย. 256413:00-15:00อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
5 พ.ค. 256413:00-15:00อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
6 พ.ค. 256410:00-12:00อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
6 พ.ค. 256413:00-15:00อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล
12 พ.ค. 256413:00-15:00อบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
กองบริหารงานบุคคล

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071