เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม อาคาร 16 (โรงยิม)
ห้อง
คุณลักษณะ สนามกีฬาในร่ม
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
                                    
 
 Day/Time 
 
12:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์  PHED2106, 101
L22
(12:30-14:30)
 PHED2106, 102
L22
(14:30-16:30)
 
 
อังคาร
 
      
พุธ PHED2101 ก.102,

(12:30-16:30)
 
 PHED3205 ก.101,

(12:30-16:30)
 
 PHED2101 ก.101,

(12:30-16:30)
 
 
พฤหัสบดี
 
      
 
ศุกร์
 
      

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L27 = ปริญญาตรี 6 ปี ปกติ
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบ ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
28 ก.ย. 256512:30-16:30PHED2101 ก.101
อ.ก้องสยาม ลับไพรี
5 ต.ค. 256512:30-16:30PHED2101 ก.102
อ.ก้องสยาม ลับไพรี
12 ต.ค. 256512:30-16:30PHED3205 ก.101
อ.ไอยย์ศรัย พรีภาพรกุล

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071