เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม จันทรา-กาญจนาภิเษก
ห้อง
คุณลักษณะ ห้องปฏิบัติการ
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
                                                                              
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ GELE1002, 1

(08:30-10:00)
   GEIG1001, 1

(13:00-14:00)
PHYS3101, 1

(14:00-15:40)
     
 GELE1002, 10

(08:30-10:00)
   GEIG1001, 2

(13:00-14:00)
PHYS3101, 2

(14:00-15:40)
     
 GELE1002, 11

(08:30-10:00)
   GEIG1001, 3

(13:00-14:00)
 MULT3701, 2

(14:10-15:40)
     
 GELE1002, 2

(08:30-10:00)
   GEIG1001, 4

(13:00-14:00)
 SPSS1106, 1

(14:10-16:10)
    
 GELE1002, 3

(08:30-10:00)
   GEIG1001, 5

(13:00-14:00)
 SPSS1106, 2

(14:10-16:10)
    
 GELE1002, 4

(08:30-10:00)
   GEIG1001, 6

(13:00-14:00)
 SPSS1106, 3

(14:10-16:10)
    
 GELE1002, 5

(08:30-10:00)
   GEIG1001, 7

(13:00-14:00)
 SPSS2501, 1

(14:10-15:10)
     
 GELE1002, 6

(08:30-10:00)
   GEIG1001, 8

(13:00-14:00)
 SPSS2501, 2

(14:10-15:10)
     
 GELE1002, 7

(08:30-10:00)
   GEIG1002, 1

(13:00-14:00)
 TRHM3107, 1

(14:10-16:10)
    
 GELE1002, 8

(08:30-10:00)
   GEIG1002, 2

(13:00-14:00)
 TRHM3107, 2

(14:10-16:10)
    
 GELE1002, 9

(08:30-10:00)
   GEIG1002, 3

(13:00-14:00)
 ACCT3104, 1

(14:10-15:40)
     
  PSYC1301, 1

(09:40-11:10)
  GEIG1002, 4

(13:00-14:00)
 ACCT3104, 2

(14:10-15:40)
     
  PSYC1301, 10

(09:40-11:10)
  GEIG1002, 5

(13:00-14:00)
 ARTD1101, 1

(14:10-15:40)
     
  PSYC1301, 11

(09:40-11:10)
  GEIG1002, 6

(13:00-14:00)
 ARTD1101, 2

(14:10-15:40)
     
  PSYC1301, 12

(09:40-11:10)
  GEIG1002, 7

(13:00-14:00)
 ARTD3901, 1

(14:10-16:10)
    
  PSYC1301, 13

(09:40-11:10)
  GEIG1002, 8

(13:00-14:00)
 ARTD3901, 2

(14:10-16:10)
    
  PSYC1301, 14

(09:40-11:10)
   COMM1101, 1

(14:10-16:10)
    
  PSYC1301, 15

(09:40-11:10)
   COMM1101, 2

(14:10-16:10)
    
  PSYC1301, 16

(09:40-11:10)
   COMM1101, 3

(14:10-16:10)
    
  PSYC1301, 17

(09:40-11:10)
   EDTE4201, 1

(14:10-15:40)
     
  PSYC1301, 18

(09:40-11:10)
   EDTE4201, 2

(14:10-15:40)
     
  PSYC1301, 19

(09:40-11:10)
   HRDM1101, 1

(14:10-16:10)
    
  PSYC1301, 2

(09:40-11:10)
   HRDM1101, 2

(14:10-16:10)
    
  PSYC1301, 3

(09:40-11:10)
   HRDM1101, 3

(14:10-16:10)
    
  PSYC1301, 4

(09:40-11:10)
   HRDM1101, 4

(14:10-16:10)
    
  PSYC1301, 5

(09:40-11:10)
   HRDM1101, 5

(14:10-16:10)
    
  PSYC1301, 6

(09:40-11:10)
   MNGT3110, 1

(14:10-16:10)
    
  PSYC1301, 7

(09:40-11:10)
   MNGT3110, 2

(14:10-16:10)
    
  PSYC1301, 8

(09:40-11:10)
   MNGT3110, 3

(14:10-16:10)
    
  PSYC1301, 9

(09:40-11:10)
   MTES1304, 1

(14:10-15:40)
     
  SPSS2121, 2

(09:40-11:10)
   MTES1304, 2

(14:10-15:40)
     
  THAI2206, 1

(09:40-11:10)
   MULT3701, 1

(14:10-15:40)
     
  THAI2206, 2

(09:40-11:10)
         
  TRHM3112, 1

(09:40-11:10)
         
  TRHM3112, 2

(09:40-11:10)
         
  WTMU3704, 1

(09:40-10:40)
          
  WTMU3704, 2

(09:40-10:40)
          
  ARTD1107, 1

(09:40-11:10)
         
  ARTD1107, 2

(09:40-11:10)
         
  ARTD3501, 1

(09:40-11:10)
         
  ARTD3501, 2

(09:40-11:10)
         
  MTES1402, 1

(09:40-11:10)
         
  MTES1402, 2

(09:40-11:10)
         
  MTES1402, 3

(09:40-11:10)
         
  MTES2103, 1

(09:40-11:10)
         
  MTES2103, 2

(09:40-11:10)
         
   SPSS2121, 1

(10:10-11:10)
         
   SPSS2201, 1

(10:10-11:10)
         
   SPSS2201, 2

(10:10-11:10)
         
   EDTE4101, 1

(10:10-11:10)
         
   EDTE4101, 2

(10:10-11:10)
         
   ENED4601, 1

(10:10-11:10)
         
   ENED4601, 2

(10:10-11:10)
         
   MULT3401, 1

(10:10-11:40)
         
   MULT3401, 2

(10:10-11:40)
         
อังคาร GESC1106, 4

(08:30-10:00)
   GESC1101, 1

(13:00-14:00)
 EDUC2201, 5

(14:10-15:40)
  GEIG1002, 1

(17:30-18:30)
 GESC1102, 1

(18:40-19:40)
 
 GESC1106, 1

(08:30-10:00)
   GESC1101, 2

(13:00-14:00)
 EDUC2201, 6

(14:10-15:40)
  GEIG1001, 1

(17:30-18:30)
 GETL1101, 1

(18:40-19:40)
 
 GESC1106, 2

(08:30-10:00)
   GESO1104, 1

(13:00-14:00)
 EDUC2201, 7

(14:10-15:40)
  GEHP1102, 1

(17:30-18:30)
 GEHS1101, 1

(18:40-19:40)
 
 GESC1106, 3

(08:30-10:00)
   GESO1104, 2

(13:00-14:00)
 EDUC2201, 8

(14:10-15:40)
     
  THAI2107, 2

(09:40-11:10)
  GETL1102, 1

(13:00-14:00)
 EDUC2201, 9

(14:10-15:40)
     
  EDTE4905, 1

(09:40-11:10)
  GETL1102, 2

(13:00-14:00)
 MULT4701, 1

(14:10-15:40)
     
  THAI1104, 2

(09:40-11:10)
  GETL1102, 3

(13:00-14:00)
 MULT4701, 2

(14:10-15:40)
     
  THAI1104, 1

(09:40-11:10)
   PUBA4201, 1

(14:10-16:10)
    
  SPSS2502, 2

(09:40-10:40)
    PUBA4201, 2

(14:10-16:10)
    
  SPSS2502, 1

(09:40-10:40)
    SOAN1302, 1

(14:10-16:10)
    
  PHED4811, 2

(09:40-10:40)
    SOAN1302, 2

(14:10-16:10)
    
  PHED4811, 1

(09:40-10:40)
    SOAN1302, 3

(14:10-16:10)
    
  MULT4501, 2

(09:40-11:10)
   SOAN1371, 1

(14:10-15:40)
     
  MULT4501, 1

(09:40-11:10)
   SOAN1371, 2

(14:10-15:40)
     
  TRHM3205, 1

(09:40-11:40)
   SPSS2103, 1

(14:10-15:40)
     
  TRHM3205, 2

(09:40-11:40)
   SPSS2103, 2

(14:10-15:40)
     
  COMM3401, 1

(09:40-11:10)
   SPSS3901, 1

(14:10-16:10)
    
  COMM3401, 2

(09:40-11:10)
   SPSS3901, 2

(14:10-16:10)
    
  COMM3401, 3

(09:40-11:10)
   THAI1302, 1

(14:10-15:40)
     
  COMM3401, 4

(09:40-11:10)
   THAI1302, 2

(14:10-15:40)
     
  EDTE4905, 2

(09:40-11:10)
   ARTD1106, 1

(14:10-15:40)
     
  THAI2107, 1

(09:40-11:10)
   ARTD1106, 2

(14:10-15:40)
     
   EDUC3901, 9

(10:10-11:40)
   BMGT1102, 1

(14:10-16:10)
    
   EDUC3901, 8

(10:10-11:40)
   BMGT1102, 2

(14:10-16:10)
    
   EDUC3901, 7

(10:10-11:40)
   BMGT1102, 3

(14:10-16:10)
    
   EDUC3901, 6

(10:10-11:40)
   BMGT1102, 4

(14:10-16:10)
    
   EDUC3901, 5

(10:10-11:40)
   COMM2401, 1

(14:10-16:10)
    
   EDUC3901, 4

(10:10-11:40)
   COMM2401, 2

(14:10-16:10)
    
   EDUC3901, 3

(10:10-11:40)
   ECON2301, 1

(14:10-16:10)
    
   EDUC3901, 2

(10:10-11:40)
   ECON2301, 2

(14:10-16:10)
    
   EDUC3901, 17

(10:10-11:40)
   EDUC2201, 1

(14:10-15:40)
     
   EDUC3901, 16

(10:10-11:40)
   EDUC2201, 10

(14:10-15:40)
     
   EDUC3901, 15

(10:10-11:40)
   EDUC2201, 11

(14:10-15:40)
     
   EDUC3901, 14

(10:10-11:40)
   EDUC2201, 12

(14:10-15:40)
     
   EDUC3901, 13

(10:10-11:40)
   EDUC2201, 13

(14:10-15:40)
     
   EDUC3901, 12

(10:10-11:40)
   EDUC2201, 14

(14:10-15:40)
     
   EDUC3901, 11

(10:10-11:40)
   EDUC2201, 15

(14:10-15:40)
     
   EDUC3901, 1

(10:10-11:40)
   EDUC2201, 16

(14:10-15:40)
     
   EDUC3901, 10

(10:10-11:40)
   EDUC2201, 2

(14:10-15:40)
     
   COMM1104, 3

(10:10-11:40)
   EDUC2201, 3

(14:10-15:40)
     
   COMM1104, 2

(10:10-11:40)
   EDUC2201, 4

(14:10-15:40)
     
   COMM1104, 1

(10:10-11:40)
         
   ARTD1105, 2

(10:10-11:40)
         
   ARTD1105, 1

(10:10-11:40)
         
พุธ GELT1001, 1

(08:30-10:00)
   GETL1103, 3

(13:00-14:00)
 EDUC4401, 6

(14:10-16:10)
    
 GELT1001, 2

(08:30-10:00)
   GETL1103, 2

(13:00-14:00)
 EDUC4401, 7

(14:10-16:10)
    
 GELT1001, 6

(08:30-10:00)
   GETL1103, 1

(13:00-14:00)
 MKRT1101, 1

(14:10-16:10)
    
 GELT1001, 4

(08:30-10:00)
   GESO1101, 2

(13:00-14:00)
 MKRT1101, 2

(14:10-16:10)
    
 GELT1001, 5

(08:30-10:00)
   GESO1101, 1

(13:00-14:00)
 MKRT1101, 3

(14:10-16:10)
    
 GELT1001, 3

(08:30-10:00)
   GESC1102, 2

(13:00-14:00)
 MKRT1101, 4

(14:10-16:10)
    
  COMM2101, 1

(09:40-11:10)
  GESC1102, 1

(13:00-14:00)
 MKRT1101, 5

(14:10-16:10)
    
  COMM2101, 2

(09:40-11:10)
   PHED2204, 1

(14:10-15:40)
     
  EDUC1102, 1

(09:40-11:10)
   PHED2204, 2

(14:10-15:40)
     
  EDUC1102, 10

(09:40-11:10)
   WTMU1301, 1

(14:10-15:40)
     
  EDUC1102, 11

(09:40-11:10)
   WTMU1301, 2

(14:10-15:40)
     
  EDUC1102, 12

(09:40-11:10)
   ARTD2402, 1

(14:10-15:40)
     
  EDUC1102, 13

(09:40-11:10)
   ARTD2402, 2

(14:10-15:40)
     
  EDUC1102, 14

(09:40-11:10)
   BCOM4208, 1

(14:10-15:40)
     
  EDUC1102, 15

(09:40-11:10)
   BCOM4208, 2

(14:10-15:40)
     
  EDUC1102, 16

(09:40-11:10)
   BUSS3901, 1

(14:10-16:10)
    
  EDUC1102, 17

(09:40-11:10)
   BUSS3901, 2

(14:10-16:10)
    
  EDUC1102, 18

(09:40-11:10)
   COMM1102, 1

(14:10-16:10)
    
  EDUC1102, 19

(09:40-11:10)
   COMM1102, 2

(14:10-16:10)
    
  EDUC1102, 2

(09:40-11:10)
   COMM1102, 3

(14:10-16:10)
    
  EDUC1102, 20

(09:40-11:10)
   COMM3901, 1

(14:10-16:10)
    
  EDUC1102, 3

(09:40-11:10)
   COMM3901, 2

(14:10-16:10)
    
  EDUC1102, 4

(09:40-11:10)
   EDUC1101, 1

(14:10-15:40)
     
  EDUC1102, 5

(09:40-11:10)
   EDUC1101, 10

(14:10-15:40)
     
  EDUC1102, 6

(09:40-11:10)
   EDUC1101, 11

(14:10-15:40)
     
  EDUC1102, 7

(09:40-11:10)
   EDUC1101, 12

(14:10-15:40)
     
  EDUC1102, 8

(09:40-11:10)
   EDUC1101, 13

(14:10-15:40)
     
  EDUC1102, 9

(09:40-11:10)
   EDUC1101, 14

(14:10-15:40)
     
  MTES1303, 1

(09:40-11:10)
   EDUC1101, 15

(14:10-15:40)
     
  MTES1303, 2

(09:40-11:10)
   EDUC1101, 16

(14:10-15:40)
     
  MTES1303, 3

(09:40-11:10)
   EDUC1101, 17

(14:10-15:40)
     
   COMM4101, 1

(10:10-11:40)
   EDUC1101, 18

(14:10-15:40)
     
   EDUC2301, 8

(10:10-11:40)
   EDUC1101, 19

(14:10-15:40)
     
   EDUC2301, 7

(10:10-11:40)
   EDUC1101, 2

(14:10-15:40)
     
   EDUC2301, 6

(10:10-11:40)
   EDUC1101, 20

(14:10-15:40)
     
   EDUC2301, 5

(10:10-11:40)
   EDUC1101, 21

(14:10-15:40)
     
   EDUC2301, 4

(10:10-11:40)
   EDUC1101, 22

(14:10-15:40)
     
   EDUC2301, 3

(10:10-11:40)
   EDUC1101, 23

(14:10-15:40)
     
   THAI1501, 1

(10:10-11:40)
   EDUC1101, 24

(14:10-15:40)
     
   THAI1501, 2

(10:10-11:40)
   EDUC1101, 25

(14:10-15:40)
     
   THAI1501, 3

(10:10-11:40)
   EDUC1101, 3

(14:10-15:40)
     
   THAI1501, 4

(10:10-11:40)
   EDUC1101, 4

(14:10-15:40)
     
   THAI1501, 5

(10:10-11:40)
   EDUC1101, 5

(14:10-15:40)
     
   THAI1501, 6

(10:10-11:40)
   EDUC1101, 6

(14:10-15:40)
     
   WTMU2303, 1

(10:10-11:10)
   EDUC1101, 7

(14:10-15:40)
     
   WTMU2303, 2

(10:10-11:10)
   EDUC1101, 8

(14:10-15:40)
     
   COMM1103, 1

(10:10-11:40)
   EDUC1101, 9

(14:10-15:40)
     
   COMM1103, 2

(10:10-11:40)
   EDUC4401, 1

(14:10-16:10)
    
   COMM1103, 3

(10:10-11:40)
   EDUC4401, 2

(14:10-16:10)
    
   EDUC2301, 9

(10:10-11:40)
   EDUC4401, 3

(14:10-16:10)
    
   COMM4101, 2

(10:10-11:40)
   EDUC4401, 4

(14:10-16:10)
    
   COMM4101, 3

(10:10-11:40)
   EDUC4401, 5

(14:10-16:10)
    
   COMM4101, 4

(10:10-11:40)
         
   EDUC2301, 1

(10:10-11:40)
         
   EDUC2301, 10

(10:10-11:40)
         
   EDUC2301, 11

(10:10-11:40)
         
   EDUC2301, 12

(10:10-11:40)
         
   EDUC2301, 13

(10:10-11:40)
         
   EDUC2301, 14

(10:10-11:40)
         
   EDUC2301, 15

(10:10-11:40)
         
   EDUC2301, 16

(10:10-11:40)
         
   EDUC2301, 2

(10:10-11:40)
         
พฤหัสบดี SPSS1107, 1

(08:30-10:30)
   GETL1101, 3

(13:00-14:00)
 ENGL3702, 1

(14:10-16:10)
  GETL1103, 1

(17:30-18:30)
  
 SPSS1107, 2

(08:30-10:30)
   GESO1102, 1

(13:00-14:00)
 ENGL3702, 10

(14:10-16:10)
  GELE1001, 1

(17:30-19:00)
 
 SPSS1107, 3

(08:30-10:30)
   GESO1102, 2

(13:00-14:00)
 ENGL3702, 11

(14:10-16:10)
    
 WTMU1101, 1

(08:30-10:00)
   GETL1101, 1

(13:00-14:00)
 ENGL3702, 12

(14:10-16:10)
    
 WTMU1101, 2

(08:30-10:00)
   GETL1101, 2

(13:00-14:00)
 ENGL3702, 13

(14:10-16:10)
    
 BISS1102, 1

(08:30-10:00)
     ENGL3702, 14

(14:10-16:10)
    
 BISS1102, 2

(08:30-10:00)
     ENGL3702, 15

(14:10-16:10)
    
 BMGT1201, 1

(08:30-10:30)
    ENGL3702, 16

(14:10-16:10)
    
 BMGT1201, 2

(08:30-10:30)
    ENGL3702, 17

(14:10-16:10)
    
 COMM3101, 1

(08:30-10:30)
    ENGL3702, 2

(14:10-16:10)
    
 COMM3101, 2

(08:30-10:30)
    ENGL3702, 3

(14:10-16:10)
    
 DTED1204, 1

(08:30-10:00)
     ENGL3702, 4

(14:10-16:10)
    
 DTED1204, 2

(08:30-10:00)
     ENGL3702, 5

(14:10-16:10)
    
 DTED1204, 3

(08:30-10:00)
     ENGL3702, 6

(14:10-16:10)
    
 DTED1204, 4

(08:30-10:00)
     ENGL3702, 7

(14:10-16:10)
    
 DTED1204, 5

(08:30-10:00)
     ENGL3702, 8

(14:10-16:10)
    
 DTED1204, 6

(08:30-10:00)
     ENGL3702, 9

(14:10-16:10)
    
 DTED1204, 7

(08:30-10:00)
     ECON1109, 4

(14:10-16:10)
    
 EAED1101, 1

(08:30-10:00)
     ECON1109, 3

(14:10-16:10)
    
 EAED1101, 2

(08:30-10:00)
     ECON1109, 2

(14:10-16:10)
    
 ECON1105, 1

(08:30-10:30)
    COMM2103, 2

(14:10-15:40)
     
 ECON1105, 2

(08:30-10:30)
    COMM2103, 1

(14:10-15:40)
     
 ECON1105, 3

(08:30-10:30)
    ACCT4102, 2

(14:10-16:10)
    
 MTES1301, 1

(08:30-10:00)
     ACCT4102, 1

(14:10-16:10)
    
 MTES1301, 2

(08:30-10:00)
     WTMU2203, 2

(14:10-16:10)
    
 MTES1301, 3

(08:30-10:00)
     WTMU2203, 1

(14:10-16:10)
    
 MULT3601, 1

(08:30-10:00)
     GOHI1171, 2

(14:10-15:40)
     
 MULT3601, 2

(08:30-10:00)
     SPSS1121, 1

(14:10-15:40)
     
 PHED1101, 1

(08:30-10:00)
     SPSS1121, 2

(14:10-15:40)
     
 PHED1101, 2

(08:30-10:00)
     GOHI1171, 1

(14:10-15:40)
     
 PUBA1101, 1

(08:30-10:30)
          
 PUBA1101, 2

(08:30-10:30)
          
  ENED4901, 1

(09:40-11:10)
         
  COMM2402, 2

(09:40-11:10)
         
  WTMU2102, 1

(09:40-11:10)
         
  WTMU2102, 2

(09:40-11:10)
         
  COMM2402, 1

(09:40-11:10)
         
  ENED4901, 2

(09:40-11:10)
         
ศุกร์ COMM2102, 2

(08:30-10:30)
   PUBA1102, 1

(13:00-15:00)
     
 PUBA1202, 1

(08:30-10:30)
   PUBA1102, 2

(13:00-15:00)
     
 ECON1109, 1

(08:30-10:30)
   ACCT3402, 2

(13:00-15:00)
     
 EAED1102, 2

(08:30-10:00)
   ACCT3402, 1

(13:00-15:00)
     
 EAED1102, 1

(08:30-10:00)
   EAED1103, 2

(13:00-14:30)
      
 PUBA1202, 2

(08:30-10:30)
   EAED1103, 1

(13:00-14:30)
      
 COMM2102, 1

(08:30-10:30)
   ACCT1104, 2

(13:00-15:00)
     
 CBAI2104, 2

(08:30-10:30)
   ACCT1104, 1

(13:00-15:00)
     
 ACCT3201, 1

(08:30-10:30)
          
 ACCT3201, 2

(08:30-10:30)
          
 CBAI2104, 1

(08:30-10:30)
          
อาทิตย์ GESC1104, 1

(08:30-09:30)
    GESO1101, 1

(13:00-14:00)
 ENGL3701, 29

(14:10-16:10)
    
 GELT1001, 1

(08:30-10:00)
   GEHS1102, 1

(13:00-14:00)
 ENGL3701, 30

(14:10-16:10)
    
 GESO1104, 1

(08:30-09:30)
    GEHP1101, 1

(13:00-14:00)
 ENGL3701, 31

(14:10-16:10)
    
       ENGL3702, 16

(14:10-16:10)
    
       ENGL3702, 17

(14:10-16:10)
    
       ENGL3702, 18

(14:10-16:10)
    
       ENGL3701, 28

(14:10-16:10)
    
       ENGL3701, 27

(14:10-16:10)
    
       ENGL3701, 26

(14:10-16:10)
    
       ENGL3701, 25

(14:10-16:10)
    
       ENGL3701, 24

(14:10-16:10)
    
       BUSS3901, 1

(14:10-16:10)
    
       BUSS3901, 3

(14:10-16:10)
    

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L27 = ปริญญาตรี 6 ปี ปกติ
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบ ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
21 พ.ย. 256408:30-10:00สอบปลายภาค
GELT1001 : Thai for Communication กลุ่ม 1
21 พ.ย. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GESC1104 : Natural Resources and Environment for Life กลุ่ม 1
21 พ.ย. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GESO1104 : Law for Living กลุ่ม 1
21 พ.ย. 256413:00-14:00สอบปลายภาค
GEHP1101 : Exercises for Health กลุ่ม 1
21 พ.ย. 256413:00-14:00สอบปลายภาค
GEHS1102 : Self-Development for Happiness in Life กลุ่ม 1
21 พ.ย. 256413:00-14:00สอบปลายภาค
GESO1101 : Dynamics of Thai Society กลุ่ม 1
21 พ.ย. 256414:10-16:10สอบปลายภาค
BUSS3901 : Research Methodology in Business กลุ่ม 1
21 พ.ย. 256414:10-16:10สอบปลายภาค
BUSS3901 : Research Methodology in Business กลุ่ม 3
21 พ.ย. 256414:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 24
21 พ.ย. 256414:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 25
21 พ.ย. 256414:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 26
21 พ.ย. 256414:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 27
21 พ.ย. 256414:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 28
21 พ.ย. 256414:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 29
21 พ.ย. 256414:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 30
21 พ.ย. 256414:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 31
21 พ.ย. 256414:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3702 : English for Specific Career Purposes กลุ่ม 16
21 พ.ย. 256414:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3702 : English for Specific Career Purposes กลุ่ม 17
21 พ.ย. 256414:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3702 : English for Specific Career Purposes กลุ่ม 18
22 พ.ย. 256408:30-10:00สอบปลายภาค
GELE1002 : English for Work กลุ่ม 1
22 พ.ย. 256408:30-10:00สอบปลายภาค
GELE1002 : English for Work กลุ่ม 10
22 พ.ย. 256408:30-10:00สอบปลายภาค
GELE1002 : English for Work กลุ่ม 11
22 พ.ย. 256408:30-10:00สอบปลายภาค
GELE1002 : English for Work กลุ่ม 2
22 พ.ย. 256408:30-10:00สอบปลายภาค
GELE1002 : English for Work กลุ่ม 3
22 พ.ย. 256408:30-10:00สอบปลายภาค
GELE1002 : English for Work กลุ่ม 4
22 พ.ย. 256408:30-10:00สอบปลายภาค
GELE1002 : English for Work กลุ่ม 5
22 พ.ย. 256408:30-10:00สอบปลายภาค
GELE1002 : English for Work กลุ่ม 6
22 พ.ย. 256408:30-10:00สอบปลายภาค
GELE1002 : English for Work กลุ่ม 7
22 พ.ย. 256408:30-10:00สอบปลายภาค
GELE1002 : English for Work กลุ่ม 8
22 พ.ย. 256408:30-10:00สอบปลายภาค
GELE1002 : English for Work กลุ่ม 9

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071