เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม จันทรา-กาญจนาภิเษก
ห้อง
คุณลักษณะ ห้องปฏิบัติการ
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ THAI1105, 1

(08:30-10:00)
   SPSS1108, 3

(13:00-15:00)
    
 THAI1105, 2

(08:30-10:00)
   SPSS3102, 1

(13:00-15:00)
    
 WTMU1201, 1

(08:30-10:30)
   SPSS3102, 2

(13:00-15:00)
    
 WTMU1201, 2

(08:30-10:30)
   SPSS3102, 3

(13:00-15:00)
    
 FINI1101, 1

(08:30-10:30)
   SPSS3306, 1

(13:00-14:30)
     
 FINI1101, 2

(08:30-10:30)
   SPSS3306, 2

(13:00-14:30)
     
 GELE1002, 1

(08:30-10:00)
   FINI2201, 1

(13:00-15:00)
    
 GELE1002, 10

(08:30-10:00)
   FINI2201, 2

(13:00-15:00)
    
 GELE1002, 2

(08:30-10:00)
   GEHS1102, 1

(13:00-14:00)
     
 GELE1002, 3

(08:30-10:00)
   GEHS1102, 2

(13:00-14:00)
     
 GELE1002, 5

(08:30-10:00)
   GESC1101, 1

(13:00-14:00)
     
 GELE1002, 6

(08:30-10:00)
   GETL1101, 1

(13:00-14:00)
     
 GELE1002, 8

(08:30-10:00)
   GETL1101, 2

(13:00-14:00)
     
 GELE1002, 9

(08:30-10:00)
   PUBA1104, 1

(13:00-15:00)
    
 MAED2641, 1

(08:30-10:00)
   PUBA1104, 2

(13:00-15:00)
    
 MAED2641, 2

(08:30-10:00)
   SPSS1108, 1

(13:00-15:00)
    
 PHED2201, 1

(08:30-10:00)
   SPSS1108, 2

(13:00-15:00)
    
 PHED2201, 2

(08:30-10:00)
   BMGT1202, 1

(13:00-14:30)
     
 PUBA1103, 1

(08:30-10:30)
   BMGT1202, 2

(13:00-14:30)
     
 PUBA1103, 2

(08:30-10:30)
   EDUC1201, 1

(13:00-14:30)
     
 PUBA2204, 1

(08:30-10:30)
   EDUC1201, 10

(13:00-14:30)
     
 PUBA2204, 2

(08:30-10:30)
   EDUC1201, 11

(13:00-14:30)
     
 BMGT1103, 1

(08:30-10:30)
   EDUC1201, 12

(13:00-14:30)
     
 BMGT1103, 2

(08:30-10:30)
   EDUC1201, 13

(13:00-14:30)
     
 EAED1202, 1

(08:30-10:00)
   EDUC1201, 14

(13:00-14:30)
     
 EAED1202, 2

(08:30-10:00)
   EDUC1201, 15

(13:00-14:30)
     
 EAED2203, 1

(08:30-09:30)
    EDUC1201, 16

(13:00-14:30)
     
 EAED2203, 2

(08:30-09:30)
    EDUC1201, 17

(13:00-14:30)
     
 EDUC1102, 1

(08:30-10:00)
   EDUC1201, 18

(13:00-14:30)
     
 EDUC1102, 2

(08:30-10:00)
   EDUC1201, 19

(13:00-14:30)
     
 EDUC1102, 3

(08:30-10:00)
   EDUC1201, 2

(13:00-14:30)
     
 ENGL1202, 1

(08:30-10:30)
   EDUC1201, 20

(13:00-14:30)
     
 ENGL1202, 2

(08:30-10:30)
   EDUC1201, 3

(13:00-14:30)
     
 ENGL2504, 1

(08:30-10:30)
   EDUC1201, 4

(13:00-14:30)
     
 ENGL2504, 2

(08:30-10:30)
   EDUC1201, 5

(13:00-14:30)
     
  EAED2205, 1

(09:40-11:10)
  EDUC1201, 6

(13:00-14:30)
     
  EAED2205, 2

(09:40-11:10)
  EDUC1201, 7

(13:00-14:30)
     
  EDUC2401, 1

(09:40-11:10)
  EDUC1201, 8

(13:00-14:30)
     
  EDUC2401, 2

(09:40-11:10)
  EDUC1201, 9

(13:00-14:30)
     
   THAI2204, 1

(10:10-11:40)
   MKRT2104, 1

(14:10-16:10)
   
   THAI2204, 2

(10:10-11:40)
   ENGL3702, 18

(14:10-16:10)
   
   GOHI3106, 1

(10:10-11:40)
   ENGL3702, 17

(14:10-16:10)
   
   GOHI3106, 2

(10:10-11:40)
   ENGL3702, 16

(14:10-16:10)
   
   MAED2741, 1

(10:10-11:10)
   ENGL3702, 2

(14:10-16:10)
   
   MAED2741, 2

(10:10-11:10)
   ENGL3702, 20

(14:10-16:10)
   
   MTES2101, 1

(10:10-11:40)
   ENGL3702, 21

(14:10-16:10)
   
   MTES2101, 2

(10:10-11:40)
   ENGL3702, 22

(14:10-16:10)
   
   MTES2101, 3

(10:10-11:40)
   ENGL3702, 23

(14:10-16:10)
   
   MTES2201, 1

(10:10-11:40)
   ENGL3702, 24

(14:10-16:10)
   
   MTES2201, 2

(10:10-11:40)
   ENGL3702, 25

(14:10-16:10)
   
   MTES2201, 3

(10:10-11:40)
   ENGL3702, 3

(14:10-16:10)
   
   PHED3102, 1

(10:10-11:10)
   ENGL3702, 4

(14:10-16:10)
   
   PHED3102, 2

(10:10-11:10)
   ENGL3702, 5

(14:10-16:10)
   
   ARTD1102, 1

(10:10-11:40)
   ENGL3702, 6

(14:10-16:10)
   
   ARTD1102, 2

(10:10-11:40)
   ENGL3702, 7

(14:10-16:10)
   
   BMGT3101, 1

(10:10-11:40)
   ENGL3702, 8

(14:10-16:10)
   
   BMGT3101, 2

(10:10-11:40)
   ENGL3702, 9

(14:10-16:10)
   
   COMM1105, 1

(10:10-11:40)
   ENGL3702, 19

(14:10-16:10)
   
   COMM1105, 2

(10:10-11:40)
   MKRT2104, 2

(14:10-16:10)
   
   COMM1105, 3

(10:10-11:40)
   MTES3801, 1

(14:10-16:10)
   
   COMM2104, 1

(10:10-11:40)
   MTES3801, 2

(14:10-16:10)
   
   COMM2104, 2

(10:10-11:40)
   PUBA3901, 1

(14:10-16:10)
   
   COMM2104, 3

(10:10-11:40)
   PUBA3901, 2

(14:10-16:10)
   
   ECON1171, 1

(10:10-11:40)
   PUBA3901, 3

(14:10-16:10)
   
   ECON1171, 2

(10:10-11:40)
   ARTD1103, 1

(14:10-15:40)
    
       ARTD1103, 2

(14:10-15:40)
    
       ENGL3702, 1

(14:10-16:10)
   
       ENGL3702, 10

(14:10-16:10)
   
       ENGL3702, 11

(14:10-16:10)
   
       ENGL3702, 12

(14:10-16:10)
   
       ENGL3702, 13

(14:10-16:10)
   
       ENGL3702, 14

(14:10-16:10)
   
       ENGL3702, 15

(14:10-16:10)
   
       LAWS2110, 2

(14:40-15:40)
    
       LAWS2110, 1

(14:40-15:40)
    
       SPSS3303, 2

(14:40-15:40)
    
       SPSS3303, 1

(14:40-15:40)
    
อังคาร GEHP1101, 1

(08:30-09:30)
 ACCT1104, 1

(09:40-11:40)
  GEHS1103, 1

(13:00-14:00)
    GEHP1102, 1

(17:30-18:30)
 
 GEHP1101, 2

(08:30-09:30)
 ACCT1104, 2

(09:40-11:40)
  GETL1104, 2

(13:00-14:00)
    GETL1102, 1

(17:30-18:30)
 
 GETL1103, 2

(08:30-09:30)
 ACCT1104, 3

(09:40-11:40)
  GETL1104, 1

(13:00-14:00)
    GETL1101, 1

(17:30-18:30)
 
 GESO1101, 1

(08:30-09:30)
 ENGL1302, 1

(09:40-11:40)
  GESC1106, 1

(13:00-14:30)
   GESO1104, 1

(17:30-18:30)
 
 GESO1101, 2

(08:30-09:30)
 ENGL1302, 2

(09:40-11:40)
  GEHS1103, 2

(13:00-14:00)
 MATH1641, 1

(14:10-16:10)
  GESC1104, 1

(17:30-18:30)
 
 GEHP1101, 3

(08:30-09:30)
 PHED2102, 1

(09:40-11:10)
  GESC1104, 1

(13:00-14:00)
 MATH1641, 2

(14:10-16:10)
  GELE1001, 1

(17:30-19:00)
  PHED2102, 2

(09:40-11:10)
  GESC1104, 2

(13:00-14:00)
 MATH1641, 3

(14:10-16:10)
   
  PUBA2205, 1

(09:40-11:40)
   ENGL2710, 1

(14:10-16:10)
   
  PUBA2205, 2

(09:40-11:40)
   ENGL2710, 2

(14:10-16:10)
   
  PUBA2207, 1

(09:40-11:40)
   ENGL3701, 1

(14:10-16:10)
   
  PUBA2207, 2

(09:40-11:40)
   ENGL3701, 10

(14:10-16:10)
   
  SPSS1122, 1

(09:40-11:10)
   ENGL3701, 11

(14:10-16:10)
   
  SPSS1122, 2

(09:40-11:10)
   ENGL3701, 12

(14:10-16:10)
   
  SPSS3104, 1

(09:40-11:10)
   ENGL3701, 13

(14:10-16:10)
   
  SPSS3104, 2

(09:40-11:10)
   ENGL3701, 14

(14:10-16:10)
   
  SPSS3104, 3

(09:40-11:10)
   ENGL3701, 15

(14:10-16:10)
   
  THAI1106, 1

(09:40-11:10)
   ENGL3701, 16

(14:10-16:10)
   
  THAI1106, 2

(09:40-11:10)
   ENGL3701, 17

(14:10-16:10)
   
  THED3202, 1

(09:40-10:40)
    ENGL3701, 18

(14:10-16:10)
   
  THED3202, 2

(09:40-10:40)
    ENGL3701, 19

(14:10-16:10)
   
  WTMU1102, 1

(09:40-11:10)
   ENGL3701, 2

(14:10-16:10)
   
  WTMU1102, 2

(09:40-11:10)
   ENGL3701, 20

(14:10-16:10)
   
   ENGL4703, 1

(10:10-11:40)
   ENGL3701, 21

(14:10-16:10)
   
   ENGL4703, 4

(10:10-11:40)
   ENGL3701, 22

(14:10-16:10)
   
   ENGL4703, 8

(10:10-11:40)
   ENGL3701, 23

(14:10-16:10)
   
   ENGL4703, 7

(10:10-11:40)
   ENGL3701, 3

(14:10-16:10)
   
   ENGL4703, 6

(10:10-11:40)
   ENGL3701, 4

(14:10-16:10)
   
   ENGL4703, 5

(10:10-11:40)
   ENGL3701, 5

(14:10-16:10)
   
   ENGL4703, 10

(10:10-11:40)
   ENGL3701, 6

(14:10-16:10)
   
   ENGL4703, 11

(10:10-11:40)
   ENGL3701, 7

(14:10-16:10)
   
   ENGL4703, 12

(10:10-11:40)
   ENGL3701, 8

(14:10-16:10)
   
   ENGL4703, 13

(10:10-11:40)
   ENGL3701, 9

(14:10-16:10)
   
   ENGL4703, 14

(10:10-11:40)
   FOOD2110, 1

(14:10-16:10)
   
   ENGL4703, 15

(10:10-11:40)
   FOOD2110, 2

(14:10-16:10)
   
   ENGL4703, 16

(10:10-11:40)
   FOOD2110, 3

(14:10-16:10)
   
   ENGL4703, 17

(10:10-11:40)
   THAI2106, 1

(14:40-16:10)
   
   ENGL4703, 18

(10:10-11:40)
   COMM2105, 3

(14:40-16:10)
   
   ENGL4703, 19

(10:10-11:40)
   COMM2105, 2

(14:40-16:10)
   
   ENGL4703, 2

(10:10-11:40)
   COMM2105, 1

(14:40-16:10)
   
   ENGL4703, 20

(10:10-11:40)
   THAI2106, 2

(14:40-16:10)
   
   ENGL4703, 21

(10:10-11:40)
        
   ENGL4703, 22

(10:10-11:40)
        
   ENGL4703, 23

(10:10-11:40)
        
   ENGL4703, 24

(10:10-11:40)
        
   ENGL4703, 25

(10:10-11:40)
        
   ENGL4703, 26

(10:10-11:40)
        
   ENGL4703, 27

(10:10-11:40)
        
   ENGL4703, 28

(10:10-11:40)
        
   ENGL4703, 29

(10:10-11:40)
        
   ENGL4703, 3

(10:10-11:40)
        
   ENGL4703, 30

(10:10-11:40)
        
   ENGL4703, 9

(10:10-11:40)
        
พุธ GEIG1001, 1

(08:30-09:30)
 PUBA3201, 1

(09:40-11:40)
  GESC1105, 1

(13:00-14:00)
 BMGT3102, 1

(14:10-16:10)
   
 GEIG1001, 2

(08:30-09:30)
 PUBA3201, 2

(09:40-11:40)
  GEHS1101, 2

(13:00-14:00)
 BMGT3102, 2

(14:10-16:10)
   
 GEIG1001, 3

(08:30-09:30)
 THED3203, 1

(09:40-11:10)
  GEHS1101, 1

(13:00-14:00)
 COMM1106, 1

(14:10-15:40)
    
 GEIG1001, 4

(08:30-09:30)
 THED3203, 2

(09:40-11:10)
  GETL1102, 2

(13:00-14:00)
 COMM1106, 2

(14:10-15:40)
    
 GEIG1001, 5

(08:30-09:30)
 BISS1102, 1

(09:40-11:10)
  GETL1102, 1

(13:00-14:00)
 COMM1106, 3

(14:10-15:40)
    
 GEIG1002, 1

(08:30-09:30)
 BISS1102, 2

(09:40-11:10)
  GESO1104, 2

(13:00-14:00)
 ENGL1401, 1

(14:10-16:10)
   
 GETL1105, 1

(08:30-09:30)
 BMGT3901, 1

(09:40-11:40)
  GESO1104, 1

(13:00-14:00)
 ENGL1401, 2

(14:10-16:10)
   
 GEIG1002, 3

(08:30-09:30)
 BMGT3901, 2

(09:40-11:40)
  GESC1105, 2

(13:00-14:00)
 MKRT3305, 1

(14:10-16:10)
   
 GEIG1002, 4

(08:30-09:30)
 HRDM1101, 1

(09:40-11:40)
   MKRT3305, 2

(14:10-16:10)
   
 GEIG1002, 5

(08:30-09:30)
 HRDM1101, 2

(09:40-11:40)
   MNGT3601, 1

(14:10-16:10)
   
 GESO1102, 1

(08:30-09:30)
 MKRT4501, 1

(09:40-11:10)
   WTMU1302, 2

(14:10-15:40)
    
 GESO1102, 2

(08:30-09:30)
 MKRT4501, 2

(09:40-11:10)
   WTMU1302, 1

(14:10-15:40)
    
 GEIG1002, 2

(08:30-09:30)
 MNGT4104, 1

(09:40-11:40)
   THAI2304, 2

(14:10-15:40)
    
  MNGT4104, 2

(09:40-11:40)
   THAI2304, 1

(14:10-15:40)
    
  PSYC1301, 1

(09:40-11:10)
   THAI1203, 2

(14:10-15:40)
    
  PSYC1301, 10

(09:40-11:10)
   THAI1203, 1

(14:10-15:40)
    
  PSYC1301, 11

(09:40-11:10)
   MNGT3601, 2

(14:10-16:10)
   
  PSYC1301, 12

(09:40-11:10)
   PUBA2301, 1

(14:10-16:10)
   
  PSYC1301, 13

(09:40-11:10)
   PUBA2301, 2

(14:10-16:10)
   
  PSYC1301, 14

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 15

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 16

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 17

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 18

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 19

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 2

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 20

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 21

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 22

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 3

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 4

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 5

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 6

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 7

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 8

(09:40-11:10)
        
  PSYC1301, 9

(09:40-11:10)
        
 
พฤหัสบดี
 
            
ศุกร์ GELE1001, 10

(08:30-10:00)
 MTES2107, 3

(10:10-11:40)
  GEHP1102, 3

(13:00-14:00)
 SPSS1104, 1

(14:10-16:10)
   
 GELE1001, 2

(08:30-10:00)
 THAI2205, 1

(10:10-11:40)
  GEHP1102, 2

(13:00-14:00)
 SPSS1104, 2

(14:10-16:10)
   
 GELE1001, 3

(08:30-10:00)
 THAI2205, 2

(10:10-11:40)
  GEHP1102, 1

(13:00-14:00)
 SPSS1104, 3

(14:10-16:10)
   
 GELE1001, 4

(08:30-10:00)
 ARTD2301, 1

(10:10-11:40)
  GESO1103, 1

(13:00-14:00)
 THED3204, 1

(14:10-15:40)
    
 GELE1001, 9

(08:30-10:00)
 ARTD2301, 2

(10:10-11:40)
  GESO1103, 2

(13:00-14:00)
 THED3204, 2

(14:10-15:40)
    
 GELE1001, 6

(08:30-10:00)
 COMM1108, 1

(10:10-11:40)
  GEHP1102, 4

(13:00-14:00)
 COMM1107, 1

(14:10-16:10)
   
 GELE1001, 7

(08:30-10:00)
 COMM1108, 2

(10:10-11:40)
  GESC1102, 1

(13:00-14:00)
 COMM1107, 2

(14:10-16:10)
   
 GELE1001, 8

(08:30-10:00)
 COMM1108, 3

(10:10-11:40)
   COMM1107, 3

(14:10-16:10)
   
 GELE1001, 5

(08:30-10:00)
 DTED1204, 1

(10:10-11:40)
   ENGL2602, 1

(14:10-16:10)
   
   DTED1204, 10

(10:10-11:40)
   ENGL2602, 2

(14:10-16:10)
   
   DTED1204, 11

(10:10-11:40)
   PUBA3203, 2

(14:10-16:10)
   
   DTED1204, 12

(10:10-11:40)
   PUBA3203, 1

(14:10-16:10)
   
   DTED1204, 13

(10:10-11:40)
   PUBA1201, 2

(14:10-16:10)
   
   DTED1204, 14

(10:10-11:40)
   PUBA1201, 1

(14:10-16:10)
   
   DTED1204, 15

(10:10-11:40)
   MTES2501, 3

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 16

(10:10-11:40)
   MTES1302, 3

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 17

(10:10-11:40)
   MTES2501, 1

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 18

(10:10-11:40)
   MTES2501, 2

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 2

(10:10-11:40)
   MTES1302, 2

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 3

(10:10-11:40)
   MTES1302, 1

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 4

(10:10-11:40)
   MKRT1102, 2

(14:10-16:10)
   
   DTED1204, 5

(10:10-11:40)
   GOHI1273, 1

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 6

(10:10-11:40)
   GOHI1273, 2

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 7

(10:10-11:40)
   GOHI1274, 1

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 8

(10:10-11:40)
   GOHI1274, 2

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 9

(10:10-11:40)
   MKRT1102, 1

(14:10-16:10)
   
   EAED2202, 1

(10:10-11:40)
   EAED1201, 1

(14:40-16:10)
   
   EAED2202, 2

(10:10-11:40)
   EAED1201, 2

(14:40-16:10)
   
   MTES1102, 1

(10:10-11:40)
   EAED2201, 1

(14:40-16:10)
   
   MTES1102, 2

(10:10-11:40)
   EAED2201, 2

(14:40-16:10)
   
   MTES1102, 3

(10:10-11:40)
        
   MTES2107, 1

(10:10-11:40)
        
   MTES2107, 2

(10:10-11:40)
        
อาทิตย์ GELE1002, 1

(08:30-10:00)
   GESC1101, 1

(13:00-14:00)
 ENGL3702, 28

(14:10-16:10)
   
 GEHS1102, 1

(08:30-09:30)
    GEIG1002, 1

(13:00-14:00)
 ENGL3702, 27

(14:10-16:10)
   
 GESO1101, 1

(08:30-09:30)
    GEIG1001, 1

(13:00-14:00)
 ENGL3702, 26

(14:10-16:10)
   
     GEHP1101, 1

(13:00-14:00)
 ENGL3702, 25

(14:10-16:10)
   
       ENGL3702, 24

(14:10-16:10)
   
       ENGL3701, 21

(14:10-16:10)
   
       ENGL3701, 1

(14:10-16:10)
   
       ACCT1104, 3

(14:10-16:10)
   
       ACCT1104, 4

(14:10-16:10)
   

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L27 = ปริญญาตรี 6 ปี ปกติ
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบ ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
2 เม.ย. 256608:30-09:30สอบปลายภาค
GEHS1102 : Self-Development for Happiness in Life กลุ่ม 1
2 เม.ย. 256608:30-10:00สอบปลายภาค
GELE1002 : English for Work กลุ่ม 1
2 เม.ย. 256608:30-09:30สอบปลายภาค
GESO1101 : Dynamics of Thai Society กลุ่ม 1
2 เม.ย. 256613:00-14:00สอบปลายภาค
GEHP1101 : Exercises for Health กลุ่ม 1
2 เม.ย. 256613:00-14:00สอบปลายภาค
GEIG1001 : Thailand in a Changing World กลุ่ม 1
2 เม.ย. 256613:00-14:00สอบปลายภาค
GEIG1002 : Citizenship in Contemporary World กลุ่ม 1
2 เม.ย. 256613:00-14:00สอบปลายภาค
GESC1101 : Information Technology and Communication กลุ่ม 1
2 เม.ย. 256614:10-16:10สอบปลายภาค
ACCT1104 : Accounting for Business กลุ่ม 3
2 เม.ย. 256614:10-16:10สอบปลายภาค
ACCT1104 : Accounting for Business กลุ่ม 4
2 เม.ย. 256614:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 1
2 เม.ย. 256614:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3701 : English for Academic Purposes กลุ่ม 21
2 เม.ย. 256614:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3702 : English for Specific Career Purposes กลุ่ม 26
2 เม.ย. 256614:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3702 : English for Specific Career Purposes กลุ่ม 27
2 เม.ย. 256614:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3702 : English for Specific Career Purposes กลุ่ม 28
2 เม.ย. 256614:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3702 : English for Specific Career Purposes กลุ่ม 24
2 เม.ย. 256614:10-16:10สอบปลายภาค
ENGL3702 : English for Specific Career Purposes กลุ่ม 25
3 เม.ย. 256608:30-10:30สอบปลายภาค
BMGT1103 : Entrepreneurship กลุ่ม 1
3 เม.ย. 256608:30-10:30สอบปลายภาค
BMGT1103 : Entrepreneurship กลุ่ม 2
3 เม.ย. 256608:30-10:00สอบปลายภาค
EAED1202 : Language and Communication Activities for Early Childhood Students กลุ่ม 1
3 เม.ย. 256608:30-10:00สอบปลายภาค
EAED1202 : Language and Communication Activities for Early Childhood Students กลุ่ม 2
3 เม.ย. 256608:30-09:30สอบปลายภาค
EAED2203 : Development Trend in Early Childhood Education กลุ่ม 1
3 เม.ย. 256608:30-09:30สอบปลายภาค
EAED2203 : Development Trend in Early Childhood Education กลุ่ม 2
3 เม.ย. 256608:30-10:00สอบปลายภาค
EDUC1102 : Educational Philosophy and Sufficiency Economy กลุ่ม 1
3 เม.ย. 256608:30-10:00สอบปลายภาค
EDUC1102 : Educational Philosophy and Sufficiency Economy กลุ่ม 2
3 เม.ย. 256608:30-10:00สอบปลายภาค
EDUC1102 : Educational Philosophy and Sufficiency Economy กลุ่ม 3
3 เม.ย. 256608:30-10:30สอบปลายภาค
ENGL1202 : Intermediate Listening and Speaking กลุ่ม 1
3 เม.ย. 256608:30-10:30สอบปลายภาค
ENGL1202 : Intermediate Listening and Speaking กลุ่ม 2
3 เม.ย. 256608:30-10:30สอบปลายภาค
ENGL2504 : English Poetry กลุ่ม 1
3 เม.ย. 256608:30-10:30สอบปลายภาค
ENGL2504 : English Poetry กลุ่ม 2
3 เม.ย. 256608:30-10:30สอบปลายภาค
FINI1101 : Business Finance กลุ่ม 1

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071