เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
ที่ จันทรเกษม จันทรา-กาญจนาภิเษก
ห้อง
คุณลักษณะ ห้องปฏิบัติการ
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จันทร์
 
            
อังคาร GELE1002, 4

(08:30-10:00)
 COMM3402, 2

(10:10-11:40)
  FOOD2104, 1

(13:00-14:30)
   GESC1104, 1

(17:30-18:30)
 
 GELE1002, 5

(08:30-10:00)
 EDTE3103, 2

(10:10-11:10)
  ENGL3605, 2

(13:00-15:00)
   GETL1103, 1

(17:30-18:30)
 
 GELE1002, 6

(08:30-10:00)
 FOOD2103, 1

(10:10-11:40)
  ENGL3605, 1

(13:00-15:00)
   GELE1002, 1

(17:30-19:00)
 GELE1002, 7

(08:30-10:00)
 COMM3402, 1

(10:10-11:40)
  ENGL3604, 2

(13:00-15:00)
   GEIG1001, 1

(17:30-18:30)
 
 GELE1002, 8

(08:30-10:00)
 COMM2403, 2

(10:10-11:40)
  ENGL3604, 1

(13:00-15:00)
   GEIG1002, 1

(17:30-18:30)
 
 GELE1002, 9

(08:30-10:00)
 COMM2403, 1

(10:10-11:40)
  EDUC4401, 5

(13:00-15:00)
   GEHP1102, 1

(17:30-18:30)
 
 GESO1101, 1

(08:30-09:30)
 PSYC2304, 2

(10:10-11:40)
  EDUC4401, 4

(13:00-15:00)
    
 GESO1101, 2

(08:30-09:30)
 PSYC2304, 1

(10:10-11:40)
  EDUC4401, 3

(13:00-15:00)
    
 GETL1105, 1

(08:30-09:30)
 COMM1105, 2

(10:10-11:40)
  EDUC4401, 2

(13:00-15:00)
    
 GETL1105, 2

(08:30-09:30)
 COMM1105, 1

(10:10-11:40)
  EDUC4401, 1

(13:00-15:00)
    
 GEHS1103, 1

(08:30-09:30)
 PHED4812, 2

(10:10-11:10)
  COMM3403, 2

(13:00-15:00)
    
 GEHS1103, 2

(08:30-09:30)
 PHED4812, 1

(10:10-11:10)
  COMM3403, 1

(13:00-15:00)
    
 GELE1002, 1

(08:30-10:00)
 EDUC1201, 9

(10:10-11:40)
  COMM2104, 2

(13:00-15:00)
    
 GELE1002, 10

(08:30-10:00)
 EDUC1201, 8

(10:10-11:40)
  COMM2104, 1

(13:00-15:00)
    
 GELE1002, 11

(08:30-10:00)
 EDUC1201, 7

(10:10-11:40)
  ACCT3201, 2

(13:00-15:00)
    
 GELE1002, 12

(08:30-10:00)
 EDUC1201, 6

(10:10-11:40)
  ACCT3201, 1

(13:00-15:00)
    
 GELE1002, 13

(08:30-10:00)
 EDUC1201, 5

(10:10-11:40)
  ACCT3102, 2

(13:00-15:00)
    
 GELE1002, 14

(08:30-10:00)
 EDUC1201, 4

(10:10-11:40)
  ACCT3102, 1

(13:00-15:00)
    
 GELE1002, 2

(08:30-10:00)
 EDUC1201, 3

(10:10-11:40)
  ACCT1103, 2

(13:00-15:00)
    
 GELE1002, 3

(08:30-10:00)
 EDUC1201, 2

(10:10-11:40)
  ACCT1103, 1

(13:00-15:00)
    
   EDUC1201, 16

(10:10-11:40)
  TRHM3108, 2

(13:00-15:00)
    
   EDUC1201, 15

(10:10-11:40)
  TRHM3108, 1

(13:00-15:00)
    
   EDUC1201, 14

(10:10-11:40)
  TRHM2103, 2

(13:00-15:00)
    
   EDUC1201, 13

(10:10-11:40)
  TRHM2103, 1

(13:00-15:00)
    
   EDUC1201, 12

(10:10-11:40)
  LAWS2501, 2

(13:00-15:00)
    
   EDUC1201, 11

(10:10-11:40)
  LAWS2501, 1

(13:00-15:00)
    
   EDUC1201, 10

(10:10-11:40)
  FOOD2104, 2

(13:00-14:30)
     
   EDUC1201, 1

(10:10-11:40)
  GSCI3103, 1

(13:00-15:00)
    
   PHED3802, 1

(10:10-11:10)
  GSCI3103, 2

(13:00-15:00)
    
   PHED3802, 2

(10:10-11:10)
        
   EDSC3201, 1

(10:10-11:40)
        
   EDSC3201, 2

(10:10-11:40)
        
   EDSC3201, 3

(10:10-11:40)
        
   EDTE3103, 1

(10:10-11:10)
        
   FOOD2103, 2

(10:10-11:40)
        
พุธ ACCT3501, 1

(08:30-10:30)
   GESC1101, 1

(13:00-14:00)
 ARTD1102, 1

(14:10-15:40)
    
 ACCT3501, 2

(08:30-10:30)
   GEHS1101, 2

(13:00-14:00)
 ARTD1102, 2

(14:10-15:40)
    
 COMM3406, 1

(08:30-10:00)
   GEHS1101, 1

(13:00-14:00)
 EAED3302, 1

(14:10-16:10)
   
 COMM3406, 2

(08:30-10:00)
   GEHP1101, 3

(13:00-14:00)
 EAED3302, 2

(14:10-16:10)
   
 EDUC1102, 1

(08:30-10:00)
   WTMU2702, 1

(13:00-14:00)
 ENGL3404, 1

(14:10-16:10)
   
 EDUC1102, 2

(08:30-10:00)
   GEHP1101, 1

(13:00-14:00)
 ENGL3404, 2

(14:10-16:10)
   
 EDUC3901, 1

(08:30-10:00)
   GESC1101, 2

(13:00-14:00)
 ENGL3701, 1

(14:10-16:10)
   
 EDUC3901, 10

(08:30-10:00)
   WTMU2702, 2

(13:00-14:00)
 ENGL3701, 10

(14:10-16:10)
   
 EDUC3901, 11

(08:30-10:00)
   GEHP1101, 2

(13:00-14:00)
 ENGL3701, 11

(14:10-16:10)
   
 EDUC3901, 12

(08:30-10:00)
     ENGL3701, 12

(14:10-16:10)
   
 EDUC3901, 2

(08:30-10:00)
     ENGL3701, 13

(14:10-16:10)
   
 EDUC3901, 3

(08:30-10:00)
     ENGL3701, 14

(14:10-16:10)
   
 EDUC3901, 4

(08:30-10:00)
     ENGL3701, 15

(14:10-16:10)
   
 EDUC3901, 5

(08:30-10:00)
     ENGL3701, 16

(14:10-16:10)
   
 EDUC3901, 6

(08:30-10:00)
     ENGL3701, 17

(14:10-16:10)
   
 EDUC3901, 7

(08:30-10:00)
     ENGL3701, 19

(14:10-16:10)
   
 EDUC3901, 8

(08:30-10:00)
     ENGL3701, 2

(14:10-16:10)
   
 EDUC3901, 9

(08:30-10:00)
     ENGL3701, 3

(14:10-16:10)
   
 ENGL3901, 1

(08:30-10:30)
    ENGL3701, 4

(14:10-16:10)
   
 ENGL3901, 2

(08:30-10:30)
    ENGL3701, 5

(14:10-16:10)
   
 FINB1101, 1

(08:30-10:30)
    ENGL3701, 6

(14:10-16:10)
   
 FINB1101, 2

(08:30-10:30)
    ENGL3701, 7

(14:10-16:10)
   
 GOHI1202, 1

(08:30-10:30)
    ENGL3701, 8

(14:10-16:10)
   
 GOHI1202, 2

(08:30-10:30)
    ENGL3701, 9

(14:10-16:10)
   
 HRDM1101, 1

(08:30-10:30)
    ENGL3708, 1

(14:10-16:10)
   
 HRDM1101, 2

(08:30-10:30)
    ENGL3708, 2

(14:10-16:10)
   
 MNGT3601, 1

(08:30-10:30)
    ENGL3715, 1

(14:10-16:10)
   
 MNGT3601, 2

(08:30-10:30)
    ENGL3715, 2

(14:10-16:10)
   
 MULT3602, 1

(08:30-10:00)
     FINB2201, 1

(14:10-16:10)
   
 MULT3602, 2

(08:30-10:00)
     FINB2201, 2

(14:10-16:10)
   
 PUBA3206, 1

(08:30-10:30)
    MATH3609, 1

(14:10-16:10)
   
 PUBA3206, 2

(08:30-10:30)
    MATH3609, 2

(14:10-16:10)
   
 THAI1501, 1

(08:30-10:00)
     MNGT3110, 1

(14:10-16:10)
   
 THAI1501, 10

(08:30-10:00)
     MNGT3110, 2

(14:10-16:10)
   
 THAI1501, 11

(08:30-10:00)
     MNGT4302, 1

(14:10-16:10)
   
 THAI1501, 12

(08:30-10:00)
     MNGT4302, 2

(14:10-16:10)
   
 THAI1501, 13

(08:30-10:00)
     MULT3302, 1

(14:10-15:40)
    
 THAI1501, 14

(08:30-10:00)
     MULT3302, 2

(14:10-15:40)
    
 THAI1501, 15

(08:30-10:00)
     PHED3801, 1

(14:10-15:10)
    
 THAI1501, 2

(08:30-10:00)
     PHED3801, 2

(14:10-15:10)
    
 THAI1501, 3

(08:30-10:00)
     PUBA3901, 1

(14:10-16:10)
   
 THAI1501, 4

(08:30-10:00)
     PUBA3901, 2

(14:10-16:10)
   
 THAI1501, 5

(08:30-10:00)
     SPSS1104, 1

(14:10-15:40)
    
 THAI1501, 6

(08:30-10:00)
     SPSS1104, 2

(14:10-15:40)
    
 THAI1501, 7

(08:30-10:00)
     SPSS1104, 3

(14:10-15:40)
    
 THAI1501, 8

(08:30-10:00)
     THAI1105, 1

(14:10-15:40)
    
 THAI1501, 9

(08:30-10:00)
     THAI1105, 2

(14:10-15:40)
    
 TRHM3901, 1

(08:30-10:30)
         
 TRHM3901, 2

(08:30-10:30)
         
 WTMU2104, 1

(08:30-10:00)
 WTMU1302, 1

(10:10-11:40)
        
 WTMU2104, 2

(08:30-10:00)
 SPSS2301, 3

(10:10-11:10)
        
   WTMU1302, 2

(10:10-11:40)
        
   SPSS2301, 2

(10:10-11:10)
        
   SPSS2301, 1

(10:10-11:10)
        
   SPSS1102, 3

(10:10-11:10)
        
   SPSS1102, 2

(10:10-11:10)
        
   SPSS1102, 1

(10:10-11:10)
        
   EAED4902, 2

(10:10-11:10)
        
   EAED4902, 1

(10:10-11:10)
        
   ARTD1103, 2

(10:10-11:40)
        
   WTMU3422, 1

(10:10-11:10)
        
   WTMU3422, 2

(10:10-11:10)
        
   WTMU3422, 3

(10:10-11:10)
        
   WTMU3422, 4

(10:10-11:10)
        
   ARTD1103, 1

(10:10-11:40)
        
พฤหัสบดี GESC1102, 1

(08:30-09:30)
 MTES2201, 1

(09:40-11:10)
  MNGT4104, 2

(13:00-15:00)
   GEHS1101, 1

(17:30-18:30)
 
 GEIG1002, 6

(08:30-09:30)
 MTES2201, 2

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 7

(13:00-15:00)
   GEHP1101, 1

(17:30-18:30)
 
 GESO1104, 1

(08:30-09:30)
 MULT2303, 1

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 9

(13:00-15:00)
   GELE1001, 1

(17:30-19:00)
 GESO1104, 2

(08:30-09:30)
 MULT2303, 2

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 8

(13:00-15:00)
   GESC1102, 1

(17:30-18:30)
 
 GETL1101, 1

(08:30-09:30)
 PHED3804, 1

(09:40-10:40)
   MNGT4104, 3

(13:00-15:00)
   GESO1103, 1

(17:30-18:30)
 
 GETL1101, 2

(08:30-09:30)
 PHED3804, 2

(09:40-10:40)
   PUBA3205, 1

(13:00-15:00)
    
 GEIG1001, 1

(08:30-09:30)
 PHED4402, 1

(09:40-10:40)
   PUBA3205, 2

(13:00-15:00)
    
 GEIG1001, 2

(08:30-09:30)
 PHED4402, 2

(09:40-10:40)
   THAI1203, 1

(13:00-14:30)
     
 GEIG1001, 3

(08:30-09:30)
 PHYS1301, 1

(09:40-11:10)
  THAI1203, 2

(13:00-14:30)
     
 GEIG1001, 4

(08:30-09:30)
 PHYS1301, 2

(09:40-11:10)
  TRHM3110, 1

(13:00-15:00)
    
 GEIG1001, 5

(08:30-09:30)
 PHYS1301, 3

(09:40-11:10)
  TRHM3110, 2

(13:00-15:00)
    
 GEIG1001, 6

(08:30-09:30)
 PHYS1301, 4

(09:40-11:10)
  WTMU1202, 1

(13:00-15:00)
    
 GEIG1002, 1

(08:30-09:30)
 SPSS1122, 1

(09:40-11:10)
  WTMU1202, 2

(13:00-15:00)
    
 GEIG1002, 2

(08:30-09:30)
 SPSS1122, 2

(09:40-11:10)
  WTMU2103, 1

(13:00-14:30)
     
 GEIG1002, 3

(08:30-09:30)
 SPSS2503, 1

(09:40-10:40)
   WTMU2103, 2

(13:00-14:30)
     
 GEIG1002, 4

(08:30-09:30)
 SPSS2503, 2

(09:40-10:40)
   ACCT3901, 1

(13:00-15:00)
    
 GEIG1002, 5

(08:30-09:30)
 THAI1106, 1

(09:40-11:10)
  ACCT3901, 2

(13:00-15:00)
    
 GESC1102, 2

(08:30-09:30)
 THAI1106, 2

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 1

(13:00-15:00)
    
  THAI3501, 1

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 10

(13:00-15:00)
    
  THAI3501, 2

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 12

(13:00-15:00)
    
  THAI3501, 3

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 13

(13:00-15:00)
    
  THAI3501, 4

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 14

(13:00-15:00)
    
  THAI3501, 5

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 15

(13:00-15:00)
    
  TRHM3113, 1

(09:40-11:40)
  ENGL3702, 16

(13:00-15:00)
    
  TRHM3113, 2

(09:40-11:40)
  ENGL3702, 17

(13:00-15:00)
    
  ACCT4103, 1

(09:40-11:40)
  ENGL3702, 18

(13:00-15:00)
    
  ACCT4103, 2

(09:40-11:40)
  ENGL3702, 19

(13:00-15:00)
    
  ARTD1105, 1

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 2

(13:00-15:00)
    
  ARTD1105, 2

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 20

(13:00-15:00)
    
  COMM2407, 1

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 21

(13:00-15:00)
    
  COMM2407, 2

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 22

(13:00-15:00)
    
  EAED4214, 1

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 23

(13:00-15:00)
    
  EAED4214, 2

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 24

(13:00-15:00)
    
  EDUC3301, 1

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 25

(13:00-15:00)
    
  EDUC3301, 2

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 26

(13:00-15:00)
    
  EDUC3301, 3

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 27

(13:00-15:00)
    
  EDUC3301, 4

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 28

(13:00-15:00)
    
  EDUC3301, 5

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 29

(13:00-15:00)
    
  EDUC3301, 6

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 3

(13:00-15:00)
    
  EDUC3301, 7

(09:40-11:10)
  ENGL3702, 30

(13:00-15:00)
    
     ENGL3702, 31

(13:00-15:00)
    
     ENGL3702, 32

(13:00-15:00)
    
     ENGL3702, 33

(13:00-15:00)
    
     ENGL3702, 4

(13:00-15:00)
    
     ENGL3702, 5

(13:00-15:00)
    
     ENGL3702, 6

(13:00-15:00)
    
     MNGT4104, 1

(13:00-15:00)
    
ศุกร์ GELT1001, 1

(08:30-10:00)
 MAED2641, 1

(10:10-11:40)
  GEHP1102, 1

(13:00-14:00)
 SPSS3303, 1

(14:10-15:10)
    
 GELT1001, 2

(08:30-10:00)
 MAED2641, 2

(10:10-11:40)
  GETL1104, 2

(13:00-14:00)
 SPSS3303, 2

(14:10-15:10)
    
 GELT1001, 3

(08:30-10:00)
 MATH2701, 1

(10:10-11:40)
  GETL1104, 1

(13:00-14:00)
 TRHM3109, 1

(14:10-16:10)
   
 GETL1102, 2

(08:30-09:30)
 MATH2701, 2

(10:10-11:40)
  GESO1103, 2

(13:00-14:00)
 TRHM3109, 2

(14:10-16:10)
   
 GELT1001, 5

(08:30-10:00)
 MTES1102, 1

(10:10-11:40)
  GESO1103, 1

(13:00-14:00)
 WTMU2705, 1

(14:10-16:10)
   
 GELT1001, 6

(08:30-10:00)
 MTES1102, 2

(10:10-11:40)
  GEHP1102, 2

(13:00-14:00)
 WTMU2705, 2

(14:10-16:10)
   
 GETL1102, 1

(08:30-09:30)
 MULT2701, 1

(10:10-11:40)
  GESC1105, 1

(13:00-14:00)
 ACCT4101, 1

(14:10-16:10)
   
 GELT1001, 4

(08:30-10:00)
 MULT2701, 2

(10:10-11:40)
  GEHS1102, 2

(13:00-14:00)
 ACCT4101, 2

(14:10-16:10)
   
   PHED3110, 1

(10:10-11:40)
  GEHS1102, 1

(13:00-14:00)
 BUSS3901, 1

(14:10-16:10)
   
   PHED3110, 2

(10:10-11:40)
  GEHP1102, 3

(13:00-14:00)
 BUSS3901, 2

(14:10-16:10)
   
   SPSS3306, 1

(10:10-11:40)
  GESC1105, 2

(13:00-14:00)
 EAED3208, 1

(14:10-15:40)
    
   SPSS3306, 2

(10:10-11:40)
   EAED3208, 2

(14:10-15:40)
    
   WTMU1102, 1

(10:10-11:40)
   EDSC4201, 1

(14:10-15:40)
    
   WTMU1102, 2

(10:10-11:40)
   EDSC4201, 2

(14:10-15:40)
    
   WTMU2305, 1

(10:10-11:10)
   EDUC3202, 1

(14:10-15:40)
    
   WTMU2305, 2

(10:10-11:10)
   EDUC3202, 2

(14:10-15:40)
    
   WTMU3107, 1

(10:10-11:40)
   EDUC3202, 3

(14:10-15:40)
    
   WTMU3107, 2

(10:10-11:40)
   EDUC3202, 4

(14:10-15:40)
    
   ARTD2301, 1

(10:10-11:40)
   EDUC3202, 5

(14:10-15:40)
    
   ARTD2301, 2

(10:10-11:40)
   EDUC3202, 6

(14:10-15:40)
    
   COMM2406, 1

(10:10-11:40)
   EDUC3202, 7

(14:10-15:40)
    
   COMM2406, 2

(10:10-11:40)
   ENGL2703, 1

(14:10-16:10)
   
   DTED1204, 1

(10:10-11:40)
   ENGL2703, 2

(14:10-16:10)
   
   DTED1204, 10

(10:10-11:40)
   ENGL3206, 1

(14:10-16:10)
   
   DTED1204, 11

(10:10-11:40)
   ENGL3206, 2

(14:10-16:10)
   
   DTED1204, 12

(10:10-11:40)
   ITEC4602, 1

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 13

(10:10-11:40)
   SPSS2504, 3

(14:10-15:10)
    
   DTED1204, 14

(10:10-11:40)
   SPSS2504, 2

(14:10-15:10)
    
   DTED1204, 2

(10:10-11:40)
   SPSS2504, 1

(14:10-15:10)
    
   DTED1204, 3

(10:10-11:40)
   PUBA3202, 2

(14:10-16:10)
   
   DTED1204, 4

(10:10-11:40)
   PUBA3202, 1

(14:10-16:10)
   
   DTED1204, 5

(10:10-11:40)
   PSYC1301, 2

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 6

(10:10-11:40)
   PSYC1301, 1

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 7

(10:10-11:40)
   MTES1302, 2

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 8

(10:10-11:40)
   MTES1302, 1

(14:10-15:40)
    
   DTED1204, 9

(10:10-11:40)
   ITEC4602, 2

(14:10-15:40)
    
   EAED3205, 1

(10:10-11:40)
   MAED2741, 1

(14:10-15:10)
    
   EAED3205, 2

(10:10-11:40)
   MAED2741, 2

(14:10-15:10)
    
   ITEC3203, 1

(10:10-11:10)
        
   ITEC3203, 2

(10:10-11:10)
        
   ITEC3601, 1

(10:10-11:40)
        
   ITEC3601, 2

(10:10-11:40)
        
อาทิตย์ GESO1101, 1

(08:30-09:30)
    ENGL3702, 26

(13:00-15:00)
    
 GELT1001, 1

(08:30-10:00)
   ENGL3702, 25

(13:00-15:00)
    
 BUSS3901, 3

(08:30-10:30)
   ENGL3701, 18

(13:00-15:00)
    
 BUSS3901, 4

(08:30-10:30)
   ACCT3201, 3

(13:00-15:00)
    
 GETL1101, 1

(08:30-09:30)
    ACCT3201, 2

(13:00-15:00)
    
     ENGL3701, 19

(13:00-15:00)
    

*ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา, กลุ่ม ระดับการศึกษา

L11 = คลิกเลือก
L13 = ประกาศนียบัตร
L21 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ (เทียบโอน)
L22 = ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
L23 = ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ
L24 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา (เทียบโอน)
L25 = ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
L26 = ปริญญาตรี 5 ปี นอกเวลา
L27 = ปริญญาตรี 6 ปี ปกติ
L31 = ประกาศนียบัตรบัณฑิต
L32 = ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
L41 = ปริญญาโท
L51 = ปริญญาเอก
L91 = ก่อนปฐมวัย
L92 = ประถมศึกษา
L99 = บุคคลภายนอก
L651 = ระดับทดสอบระบบบริการการศึกษา 4 ปี      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GEIG1001 : Thailand in a Changing World กลุ่ม 1
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GEIG1001 : Thailand in a Changing World กลุ่ม 2
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GEIG1001 : Thailand in a Changing World กลุ่ม 3
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GEIG1001 : Thailand in a Changing World กลุ่ม 4
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GEIG1001 : Thailand in a Changing World กลุ่ม 5
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GEIG1001 : Thailand in a Changing World กลุ่ม 6
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GEIG1002 : Citizenship in Contemporary World กลุ่ม 1
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GEIG1002 : Citizenship in Contemporary World กลุ่ม 2
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GEIG1002 : Citizenship in Contemporary World กลุ่ม 3
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GEIG1002 : Citizenship in Contemporary World กลุ่ม 4
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GEIG1002 : Citizenship in Contemporary World กลุ่ม 5
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GEIG1002 : Citizenship in Contemporary World กลุ่ม 6
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GESC1102 : Sciences for Life กลุ่ม 1
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GESC1102 : Sciences for Life กลุ่ม 2
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GESO1104 : Law for Living กลุ่ม 1
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GESO1104 : Law for Living กลุ่ม 2
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GETL1101 : Chinese in Daily Life กลุ่ม 1
6 พ.ค. 256408:30-09:30สอบปลายภาค
GETL1101 : Chinese in Daily Life กลุ่ม 2
6 พ.ค. 256409:40-11:40สอบปลายภาค
ACCT4103 : Financial Reporting and Analysis กลุ่ม 1
6 พ.ค. 256409:40-11:40สอบปลายภาค
ACCT4103 : Financial Reporting and Analysis กลุ่ม 2
6 พ.ค. 256409:40-11:10สอบปลายภาค
ARTD1105 : Fundamental Printing กลุ่ม 1
6 พ.ค. 256409:40-11:10สอบปลายภาค
ARTD1105 : Fundamental Printing กลุ่ม 2
6 พ.ค. 256409:40-11:10สอบปลายภาค
COMM2407 : Non-Fiction Program Production กลุ่ม 1
6 พ.ค. 256409:40-11:10สอบปลายภาค
COMM2407 : Non-Fiction Program Production กลุ่ม 2
6 พ.ค. 256409:40-11:10สอบปลายภาค
EAED4214 : Creative Thinking Provision for Early Childhood กลุ่ม 1
6 พ.ค. 256409:40-11:10สอบปลายภาค
EAED4214 : Creative Thinking Provision for Early Childhood กลุ่ม 2
6 พ.ค. 256409:40-11:10สอบปลายภาค
EDUC3301 : Learning Measurement and Evaluation กลุ่ม 1
6 พ.ค. 256409:40-11:10สอบปลายภาค
EDUC3301 : Learning Measurement and Evaluation กลุ่ม 2
6 พ.ค. 256409:40-11:10สอบปลายภาค
EDUC3301 : Learning Measurement and Evaluation กลุ่ม 3
6 พ.ค. 256409:40-11:10สอบปลายภาค
EDUC3301 : Learning Measurement and Evaluation กลุ่ม 4

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | GCODE | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071