เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชา : สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1700 หมวดวิชาสัมพันธ์ เรียน แบบ 1.1 บังคับเรียน     6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSIS7101 Interdisciplinary Studies for Development
 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
GSIS7103 Advanced Research Methodology for Interdisciplinary Studies
 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงสหวิทยาการขั้นสูง
3 (3-0-6)

 1701 หมวดวิชาสัมพันธ์ เรียน แบบ บังคับเรียน    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSIS7101 Interdisciplinary Studies for Development
 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
GSIS7102 Philosophy and Theories in Social Sciences
 ปรัชญาและทฤษฎีสังคมศาสตร์
3 (3-0-6)
GSIS7103 Advanced Research Methodology for Interdisciplinary Studies
 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงสหวิทยาการขั้นสูง
3 (3-0-6)

 1702 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียน แบบ 1.1 วิชาบังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSIS8211 Seminar in Interdisciplinary Studies for Development 1
 สัมมนาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 1
1 (0-2-1)
GSIS8212 Seminar in Interdisciplinary Studies for Development 2
 สัมมนาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 2
1 (0-2-1)
GSIS8213 Seminar in Interdisciplinary Studies for Development 3
 สัมมนาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 3
1 (0-2-1)

 1703 หมวดวิชาเฉพาะด้าน เรียน แบบ 2.1 วิชาบังคับ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSIS8211 Seminar in Interdisciplinary Studies for Development 1
 สัมมนาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 1
1 (0-2-1)
GSIS8212 Seminar in Interdisciplinary Studies for Development 2
 สัมมนาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 2
1 (0-2-1)
GSIS8213 Seminar in Interdisciplinary Studies for Development 3
 สัมมนาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 3
1 (0-2-1)

 1704 วิชาเลือก เรียน แบบ 2.1    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSIS8331 Advanced Technical Reading and Writing
 การอ่านและการเขียนขั้นสูง
3 (3-0-6)
GSIS8332 Selected Topics in Interdisciplinary Studies for Development
 หัวข้อคัดสรรด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
GSIS8333 Special Problems in InterdisciplinaryStudies for Development
 ปัญหาพิเศษด้านสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
GSIS8334 Leadership and Human Resource Development
 ภาวะผู้นำกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
GSIS8335 Interdisciplinary Studies for Urban Development
 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาเมือง
3 (3-0-6)
GSIS8336 Educational Management and Development
 การจัดการและพัฒนาการศึกษา
3 (3-0-6)
GSIS8337 Intergrated Science and Teachnology for Sustainable Development
 การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3-0-6)

 1705 หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSGE7001 Advanced English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

 1706 ดุษฎีนิพนธ์ เรียน แบบ 1.1    48 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSIS8901 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
48 (--)

 1708 ดุษฎีนิพนธ์ เรียน แบบ 2.1    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSIS8902 Dissertation
 ดุษฎีนิพนธ์
36 (--)

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071