เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 2001 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (บังคับ) แผน 1 วิชาการ /แผน 2 วิชาชีพ    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSAC5201 Accounting and Finance for Management
 การบัญชีและการเงินสำหรับการบริหาร
30 (3-0-6)
GSBA5201 Operations Management
 การจัดการการดำเนินงาน
3 (3-0-6)
GSBA6201 Strategic Management for Competitive Advantage
 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความได้เปรียบการแข่งขัน
3 (3-0-6)
GSBA6202 Business Research Methodology for Business Innovation
 วิทยาการวิจัยทางธุรกิจสำหรับนวัตกรรมธุรกิจ
3 (3-0-6)
GSEN5201 Entrepreneurship in the Digital Era
 การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
GSHR5201 Organization and Human Resource Management in Digital Era
 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
GSMK5201 Digital Marketing Management and Marketing Communication Innovation
 การจัดการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมการสื่อสารทางการตลาด
3 (3-0-6)

 2002.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) แผน 1 วิชาการ    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSBA6301 Management and Negotiation in the ASEAN Trade
 การจัดการและการเจรจาในกลุ่มการค้าอาเซียน
3 (3-0-6)
GSBA6302 Community Network Business Management
 การจัดการธุรกิจเครือข่ายชุมชน
3 (3-0-6)
GSBA6303 Management for Sustainable Business Development
 การจัดการเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
GSBA6304 Business Management for Creating Value Added to The Aging Society
 การจัดการธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสังคมสูงวัย
3 (3-0-3)
GSBA6305 Trend and Current Issues in Business
 แนวโน้มและประเด็นสำคัญทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
GSEN5301 Startup and Entrepreneurship
 ธุรกิจสตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
GSEN6301 Social Enterprise Startup
 ธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
GSEN6302 Universal Design for Business
 การออกแบบที่เป็นสากลสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
GSMK6301 Search Engine Marketing
 การตลาดสำหรับเครื่องมือค้นหา
3 (3-0-6)
GSMK6302 Content Marketing for Value Creation
 การตลาดโดยใช้คอนเทนต์เพื่อสร้างมูลค่า
3 (3-0-6)
GSMK6303 Insights Consumer Behavior in Digital Era
 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคเชิงลึกในยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
GSMK6304 Green Marketing and Social Responsibility
 การตลาดสีเขียวและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)

 2002.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (เลือก) แผน 2 วิชาชีพ    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSBA6301 Management and Negotiation in the ASEAN Trade
 การจัดการและการเจรจาในกลุ่มการค้าอาเซียน
3 (3-0-6)
GSBA6302 Community Network Business Management
 การจัดการธุรกิจเครือข่ายชุมชน
3 (3-0-6)
GSBA6303 Management for Sustainable Business Development
 การจัดการเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
3 (3-0-6)
GSBA6304 Business Management for Creating Value Added to The Aging Society
 การจัดการธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับสังคมสูงวัย
3 (3-0-3)
GSBA6305 Trend and Current Issues in Business
 แนวโน้มและประเด็นสำคัญทางธุรกิจ
3 (3-0-6)
GSEN5301 Startup and Entrepreneurship
 ธุรกิจสตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการ
3 (3-0-6)
GSEN6301 Social Enterprise Startup
 ธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อสังคม
3 (3-0-6)
GSEN6302 Universal Design for Business
 การออกแบบที่เป็นสากลสำหรับธุรกิจ
3 (3-0-6)
GSMK6301 Search Engine Marketing
 การตลาดสำหรับเครื่องมือค้นหา
3 (3-0-6)
GSMK6302 Content Marketing for Value Creation
 การตลาดโดยใช้คอนเทนต์เพื่อสร้างมูลค่า
3 (3-0-6)
GSMK6303 Insights Consumer Behavior in Digital Era
 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคเชิงลึกในยุคดิจิทัล
3 (3-0-6)
GSMK6304 Green Marketing and Social Responsibility
 การตลาดสีเขียวและความรับผิดชอบต่อสังคม
3 (3-0-6)

 2003.1 วิทยานิพนธ์ แผน 1 วิชาการ
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSBA6902 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (0-0-12)

 2003.2 ค้นคว้าอิสระ แผน 2 วิชาชีพ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSBA6901 Independent Study
 ค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-6)

 2004 รายวิชาเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSBA5001 English for Graduate Students
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
GSBA5002 Statistics for Business Research
 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
3 (3-0-6)

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071