เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1600 หมวดวิชาบังคับ (ทั้งแผน ก2 และแผน ข)    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSBT5201 Business Intelligence for Digital Business
 ธุรกิจอัจฉริยะสำหรับธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT5202 Artificial Intelligence and Business Decision Support Systems
 ปัญญาประดิษฐ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
3 (2-2-5)
GSBT5203 Cloud computing and Information Systems in Digital Business
 การประมวลแบบคลาวด์และระบบสารสนเทศทางธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT5204 Digital Technology and Innovation Management for Digital Business
 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT5205 Research Methodology in Digital Business Technology
 วิธีวิทยาการวิจัยสำหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)

 1601 หมวดวิชาเลือก แผน ก แบบ ก(2)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSBT5301 Design Thinking for Digital Business
 การคิดเชิงออกแบบสำหรับธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT5302 Digital Marketing
 การตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
GSBT5303 Digital Entrepreneurship and Startup
 ผู้ประกอบการดิจิทัลและธุรกิจสตาร์ทอัพ
3 (3-0-6)
GSBT6301 Big Data in Digital Business Technology
 ข้อมูลขนาดใหญ่ทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT6302 Blockchain for Digital Business Technology
 บล็อกเชนสำหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT6303 Internet of Things and Digital Platform
 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งและแพลตฟอร์มดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT6304 Digital Business Transformation and Business in Metaverse
 การเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจในจักรวาลนฤมิต
3 (3-0-6)
GSBT6305 Accounting and FinTech Innovation
 บัญชีและนวัตกรรมทางการเงิน
3 (2-2-5)
GSBT6306 Data Security Management, Law and Ethics in Digital Business
 การจัดการข้อมูลความปลอดภัย กฎหมาย และ จริยธรรมของข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)
GSBT6307 Selected Topics in Digital Business Technology
 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT6308 Seminar in Digital Business Technology
 สัมมนาเฉพาะทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT6309 Digital Business Technology Research
 การวิจัยทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)

 1602 หมวดวิชาเลือก แผน ข    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSBT5301 Design Thinking for Digital Business
 การคิดเชิงออกแบบสำหรับธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT5302 Digital Marketing
 การตลาดดิจิทัล
3 (3-0-6)
GSBT5303 Digital Entrepreneurship and Startup
 ผู้ประกอบการดิจิทัลและธุรกิจสตาร์ทอัพ
3 (3-0-6)
GSBT6301 Big Data in Digital Business Technology
 ข้อมูลขนาดใหญ่ทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT6302 Blockchain for Digital Business Technology
 บล็อกเชนสำหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT6303 Internet of Things and Digital Platform
 อินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งและแพลตฟอร์มดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT6304 Digital Business Transformation and Business in Metaverse
 การเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจดิจิทัลและธุรกิจในจักรวาลนฤมิต
3 (3-0-6)
GSBT6305 Accounting and FinTech Innovation
 บัญชีและนวัตกรรมทางการเงิน
3 (2-2-5)
GSBT6306 Data Security Management, Law and Ethics in Digital Business
 การจัดการข้อมูลความปลอดภัย กฎหมาย และ จริยธรรมของข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)
GSBT6307 Selected Topics in Digital Business Technology
 หัวข้อเฉพาะทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT6308 Seminar in Digital Business Technology
 สัมมนาเฉพาะทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3 (2-2-5)
GSBT6309 Digital Business Technology Research
 การวิจัยทางเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)

 1603 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก(2)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSBT6901 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (--)

 1604 ภาคนิพนธ์ แผน ข    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSBT6902 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
6 (--)

 1605 รายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSBA5001 English for Graduate Studies
 ภาษาอังกฤษเพื่อบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)
GSBT5001 Business Strategy and Business Model
 กลยุทธ์ทางธุรกิจและโมเดลธุรกิจ
3 (2-2-5)
GSBT6001 Data Science for Digital Business Technology
 วิทยาการข้อมูลสำหรับเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
3 (3-0-6)

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071