เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา : นาฏศิลป์ศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1800 วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก(2) (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DECU5201 Research Methodology for Dance Education Development
 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ศึกษา
3 (2-2-5)
DECU5202 Technology and Innovation for Dance Teachers
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูนาฏศิลป์
3 (2-2-5)
DECU5203 Multicultural and Learning Innovation Development
 พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
DECU5204 Multidisciplinary Arts Study for Professional Teachers Development 1
 พหุศิลป์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ 1
3 (2-2-5)

 1801 วิชาบังคับ แผน ข (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DECU5201 Research Methodology for Dance Education Development
 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ศึกษา
3 (2-2-5)
DECU5202 Technology and Innovation for Dance Teachers
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูนาฏศิลป์
3 (2-2-5)
DECU5203 Multicultural and Learning Innovation Development
 พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)
DECU5204 Multidisciplinary Arts Study for Professional Teachers Development 1
 พหุศิลป์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ 1
3 (2-2-5)

 1802 วิชาบังคับ แผน ก แบบ ก(2) (กรณีต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DECU5201 Research Methodology for Dance Education Development
 วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้นาฏศิลป์ศึกษา
3 (2-2-5)
DECU5202 Technology and Innovation for Dance Teachers
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูนาฏศิลป์
3 (2-2-5)
DECU5203 Multicultural and Learning Innovation Development
 พหุวัฒนธรรมกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
3 (2-2-5)

 1803 วิชาเลือก แผน ก แบบ ก(2) (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DECU5301 Dance Essence
 นาฏยลักษณ์
3 (2-2-5)
DECU5302 Deca-dance Contemplation for Teachers
 นวนาฏการสำหรับครู
3 (2-2-5)
DECU5303 Dance Education and Community Development
 นาฏศิลป์ศึกษากับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
DECU5304 Dance Education Management and Leadership
 การบริหารจัดการและภาวะผู้นำทางนาฏศิลป์ศึกษา
3 (3-0-6)
DECU6301 Performing Arts for Children
 ศิลปะการแสดงสำหรับเด็ก
3 (2-2-5)
DECU6302 Multidisciplinary Arts Study for Professional Teachers Development 2
 พหุศิลป์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ 2
3 (2-2-5)
DECU6303 Labanotation for Developing Students Creative
 ลาบานโนเทชั่นเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
3 (2-2-5)
DECU6304 Individual Study
 เอกัตศึกษา
3 (2-2-5)
DECU6305 Seminar in Challenge and Solution for Dance Teacher Development
 สัมมนาปัญหาท้าทายและแนวทางแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาครูนาฏศิลป์
3 (2-2-5)
DECU6306 Dance Business Education Management
 การจัดการธุรกิจนาฏศิลป์ศึกษา
3 (2-2-5)
DECU6307 Dance Education Field Trip
 การศึกษาดูงานด้านนาฏศิลป์ศึกษา
3 (2-2-5)
DECU6308 Special Project in Dance Education
 โครงการพิเศษด้านนาฏศิลป์ศึกษา
3 (2-2-5)

 1804 วิชาเลือก แผน ก แบบ ก(2) (กรณีต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DECU5301 Dance Essence
 นาฏยลักษณ์
3 (2-2-5)
DECU5302 Deca-dance Contemplation for Teachers
 นวนาฏการสำหรับครู
3 (2-2-5)
DECU5303 Dance Education and Community Development
 นาฏศิลป์ศึกษากับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
DECU5304 Dance Education Management and Leadership
 การบริหารจัดการและภาวะผู้นำทางนาฏศิลป์ศึกษา
3 (3-0-6)
DECU6301 Performing Arts for Children
 ศิลปะการแสดงสำหรับเด็ก
3 (2-2-5)
DECU6302 Multidisciplinary Arts Study for Professional Teachers Development 2
 พหุศิลป์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ 2
3 (2-2-5)
DECU6303 Labanotation for Developing Students Creative
 ลาบานโนเทชั่นเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
3 (2-2-5)
DECU6304 Individual Study
 เอกัตศึกษา
3 (2-2-5)
DECU6305 Seminar in Challenge and Solution for Dance Teacher Development
 สัมมนาปัญหาท้าทายและแนวทางแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาครูนาฏศิลป์
3 (2-2-5)
DECU6306 Dance Business Education Management
 การจัดการธุรกิจนาฏศิลป์ศึกษา
3 (2-2-5)
DECU6307 Dance Education Field Trip
 การศึกษาดูงานด้านนาฏศิลป์ศึกษา
3 (2-2-5)
DECU6308 Special Project in Dance Education
 โครงการพิเศษด้านนาฏศิลป์ศึกษา
3 (2-2-5)

 1805 วิชาเลือก แผน ข (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DECU5301 Dance Essence
 นาฏยลักษณ์
3 (2-2-5)
DECU5302 Deca-dance Contemplation for Teachers
 นวนาฏการสำหรับครู
3 (2-2-5)
DECU5303 Dance Education and Community Development
 นาฏศิลป์ศึกษากับการพัฒนาชุมชน
3 (3-0-6)
DECU5304 Dance Education Management and Leadership
 การบริหารจัดการและภาวะผู้นำทางนาฏศิลป์ศึกษา
3 (3-0-6)
DECU6301 Performing Arts for Children
 ศิลปะการแสดงสำหรับเด็ก
3 (2-2-5)
DECU6302 Multidisciplinary Arts Study for Professional Teachers Development 2
 พหุศิลป์ศึกษาเพื่อการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ 2
3 (2-2-5)
DECU6303 Labanotation for Developing Students Creative
 ลาบานโนเทชั่นเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน
3 (2-2-5)
DECU6304 Individual Study
 เอกัตศึกษา
3 (2-2-5)
DECU6305 Seminar in Challenge and Solution for Dance Teacher Development
 สัมมนาปัญหาท้าทายและแนวทางแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาครูนาฏศิลป์
3 (2-2-5)
DECU6306 Dance Business Education Management
 การจัดการธุรกิจนาฏศิลป์ศึกษา
3 (2-2-5)
DECU6307 Dance Education Field Trip
 การศึกษาดูงานด้านนาฏศิลป์ศึกษา
3 (2-2-5)
DECU6308 Special Project in Dance Education
 โครงการพิเศษด้านนาฏศิลป์ศึกษา
3 (2-2-5)

 1806 วิชาชีพครู แผน ก แบบ ก(2) (กรณีต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)     18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DECU5101 Philosophy, Curriculum, Language and Culture for Dance Studies Teachers
 ปรัชญาการศึกษา หลักสูตร ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูนาฏศิลป์ศึกษา
3 (3-0-6)
DECU5102 Educational Psychology, Ethics, and Code of Conducts for Instructorship
 ความเป็นครู จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู
3 (3-0-6)
DECU5103 Principles of Assessment, Evaluation and Quality Assurance in Education
 หลักการวัดผล การประเมินผลการเรียนรู้และการประกันคุณภาพการศึกษา
3 (3-0-3)
DECU5104 Learning Management, Classroom Management and Teaching Practicum
 การจัดการเรียนรู้ การจัดการชั้นเรียนและฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน
3 (2-2-5)
DECU5105 Innovation and Education Information Technology
 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3 (2-2-5)
DECU6101 Dance in Teaching Seminar
 สัมมนาการสอนนาฏศิลป์
3 (2-2-5)

 1807 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แผน ก แบบ ก(2) (กรณีต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DECU6801 Teaching Practicum 1
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
3 (0-0-270)
DECU6802 Teaching Practicum 2
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
3 (0-0-270)

 1808 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก(1) (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DECU5901 Thesis 1
 วิทยานิพนธ์ 1
3 (0-0-3)
DECU5902 Thesis 2
 วิทยานิพนธ์ 2
9 (0-0-9)
DECU6901 Thesis 3
 วิทยานิพนธ์ 3
12 (0-0-12)

 1809 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก(2) (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DECU5903 Thesis 1
 วิทยานิพนธ์ 1
3 (0-0-3)
DECU6902 Thesis 2
 วิทยานิพนธ์ 2
9 (0-0-9)

 1810 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก(2) (กรณีต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DECU5903 Thesis 1
 วิทยานิพนธ์ 1
3 (0-0-3)
DECU6902 Thesis 2
 วิทยานิพนธ์ 2
9 (0-0-9)

 1811 การค้นคว้าอิสระ แผน ข (กรณีไม่ต้องการใบประกอบวิชาชีพครู)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DECU6903 Independent Study
 การค้นคว้าอิสระ
6 (0-0-6)

 1812 รายวิชาเสริมเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
DECU5002 Philosophy of 21st Century Professional Teachers
 ความรู้สำหรับครูวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
3 (3-0-6)
GSDE5001 English for Graduate Students
 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3 (3-0-6)

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071