เมนูหลัก

โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : บัณฑิตวิทยาลัย
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

 1500 หมวดวิชาบังคับ (ทั้งแผน ก2 และแผน ข)    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SCED5001 Science Learning
 การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
SCED5002 Science Education and Curriculum Development
 วิทยาศาสตร์ศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร
3 (3-0-6)
SCED5003 ICT Supporting for Science Learning and Teaching
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
SCED5004 Research Methodology in Science Education
 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
3 (3-0-6)
SCED5005 Seminar in Science Education
 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
3 (3-0-6)

 1501 วิชาเลือกกลุ่มในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ทั้งแผน ก2 และแผน ข)    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SCED5101 Integrative Computer Technology Teaching
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บูรณาการการสอน
3 (3-0-6)
SCED5102 Innovative of Computer Learning Management
 นวัตกรรมการจัดการเรียนคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีศึกษา
3 (2-2-5)
SCED5201 Integrative Statistics Teaching
 สถิติบูรณาการการสอน
3 (3-0-6)
SCED5202 Innovation of Statistics Education Learning Management
 นวัตกรรมการจัดการเรียนสถิติศึกษา
3 (2-2-5)
SCED5301 Integrative Mathematics Teaching
 คณิตศาสตร์บูรณาการการสอน
3 (3-0-6)
SCED5302 Innovation of Mathematics Education Learning Management
 นวัตกรรมการจัดการเรียนคณิตศาสตร์ศึกษา
3 (2-2-5)
SCED5401 Integrative Chemistry Teaching
 เคมีบูรณาการการสอน
3 (3-0-6)
SCED5402 Innovation of Chemistry Education Learning Management
 นวัตกรรมการจัดการเรียนเคมีศึกษา
3 (5-5-5)
SCED5501 Integrative Physics Teaching
 ฟิสิกส์บูรณาการการสอน
3 (3-0-6)
SCED5502 Innovation of Physics Education Learning Management
 นวัตกรรมการจัดการเรียนฟิสิกส์ศึกษา
3 (2-2-5)
SCED5601 Integrative Biology Teaching
 ชีววิทยาบูรณาการการสอน
3 (3-0-6)
SCED5602 Innovation of Biology Education Learning Management
 นวัตกรรมการจัดการเรียนคชีววิทยาศึกษา
3 (2-2-5)
SCED5701 Integrative General Science Teaching
 วิทยาศาสตร์ทั่วไปบูรณาการการสอน
3 (3-0-6)
SCED5702 Innovation of General Science Education Learning Management
 นวัตกรรมการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไปศึกษา
3 (2-2-5)

 1502 วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SCED5008 Thesis
 วิทยานิพนธ์
12 (--)

 1503 ภาคนิพนธ์    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SCED5009 Independent Study
 ภาคนิพนธ์
6 (--)

 1504 วิชาเลือก (General Elective Subject) แผน ก    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SCED5801 Applied Science Education
 วิทยาศาสตร์ศึกษาประยุกต์
3 (3-0-6)
SCED5802 Science Education Modelling
 แบบจำลองวิทยาศาสตร์ศึกษา
3 (2-2-5)
SCED5803 Science Education for Community Development
 วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
SCED5804 Science Laboratory Management
 การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
SCED5805 Science Activities for Science Learning Development
 กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
SCED5806 Innovation in Science and Technology
 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
SCED5807 Measurement and Evaluation for Science Learning
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
SCED5808 Science Equipment Invention Based on Digital Technology
 การประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (2-2-5)
SCED5809 Knowledge Management
 การจัดการองค์ความรู้
3 (3-0-6)
SCED5810 Artificial Intelligence and Data Mining
 ปัญญาประดิษฐ์และเหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
SCED5811 Science Technology Engineering and Mathematics Education (STEM Education)
 สะเต็มศึกษา
3 (3-0-6)
SCED5812 Ethics and Morality for Teachers
 จริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นครู
3 (3-0-6)
SCED5813 Selected Topics in Science Education
 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
3 (3-0-6)

 1505 วิชาเลือก (General Elective Subject) แผน ข    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
SCED5801 Applied Science Education
 วิทยาศาสตร์ศึกษาประยุกต์
3 (3-0-6)
SCED5802 Science Education Modelling
 แบบจำลองวิทยาศาสตร์ศึกษา
3 (2-2-5)
SCED5803 Science Education for Community Development
 วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
SCED5804 Science Laboratory Management
 การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
3 (2-2-5)
SCED5805 Science Activities for Science Learning Development
 กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
SCED5806 Innovation in Science and Technology
 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
SCED5807 Measurement and Evaluation for Science Learning
 การวัดผลและประเมินผลการเรียนวิทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
SCED5808 Science Equipment Invention Based on Digital Technology
 การประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3 (2-2-5)
SCED5809 Knowledge Management
 การจัดการองค์ความรู้
3 (3-0-6)
SCED5810 Artificial Intelligence and Data Mining
 ปัญญาประดิษฐ์และเหมืองข้อมูล
3 (2-2-5)
SCED5811 Science Technology Engineering and Mathematics Education (STEM Education)
 สะเต็มศึกษา
3 (3-0-6)
SCED5812 Ethics and Morality for Teachers
 จริยธรรมและจรรยาบรรณความเป็นครู
3 (3-0-6)
SCED5813 Selected Topics in Science Education
 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
3 (3-0-6)

 1506 รายวิชาเสริมโดยไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
GSSC5001 English for Graduate Students
 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต
3 (3-0-6)

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071