เมนูหลักกรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
  รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

1.กรอกรหัสนักศึกษาที่ช่องรหัสประจำตัว 10 หลัก หากไม่ทราบให้คลิกดูจากเมนูค้นหารหัสใหม่ Copy รหัสที่ได้ กรอกที่ช่อง รหัสนักศึกษา
2. กรอกด้วยเลขบัตรประชาชน 8 ตัวท้ายเริ่มนับจากตัวที่ 6 ของเลขที่บัตรประชาชน
   กรุณาเก็บรักษารหัสผ่านมิให้บุคคลอื่นล่วงรู้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071