เมนูหลัก


รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา1002915 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสถานะ
1 6011100424 นายวัชรพงษ์ วัชรเฉลิม- 20 มกราคม 2565 อนุมัติสำเร็จ
2 6011100390 นายพุฒิพงศ์ เสนน้อย- 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
3 6011100382 นายฐิติพันธ์ สืบประสิทธิ์- 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
4 6011100309 นางสาวณัฐณิกา นิลฉวี- 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
5 6011100119 นายรณชัย สวยค้าข้าว- 20 มกราคม 2565 อนุมัติสำเร็จ
6 6011100101 นายวรวุฒิ ศรีตองอ่อน- 17 มีนาคม 2565 อนุมัติสำเร็จ
7 6011100093 นายพัฒนพล พรมทอง- 17 มีนาคม 2565 อนุมัติสำเร็จ
8 6011100077 นายณัฐวุฒิ ปิ่นยกูล- 21 กรกฏาคม 2565 อนุมัติสำเร็จ
9 6011100051 นางสาวนฤมล พูลมงคล- 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
10 5911101367 นางสาวธัญนิฌา เกิดพุ่ม- 20 มกราคม 2565 อนุมัติสำเร็จ

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071