เมนูหลัก


รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา1002916 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสถานะ
1 6111100027 นางสาวปาริชาติ มีเอี่ยม - 15 ธันวาคม 2565 อนุมัติสำเร็จ
2 6111100035 นางสาวกัญญาณัฐ รัตนวราหะ - 15 ธันวาคม 2565 อนุมัติสำเร็จ
3 6111100043 นายพรชัย พึ่งพักษ์ - 15 ธันวาคม 2565 อนุมัติสำเร็จ
4 6111100142 นางสาวกิ่งกาญจน์ ปานประเสริฐ- 15 ธันวาคม 2565 อนุมัติสำเร็จ
5 6111100225 นางสาวพิมพ์ประไพ โหล่คำ- 15 ธันวาคม 2565 อนุมัติสำเร็จ
6 6111100266 นางสาวภัทริน สายทะเล- 15 ธันวาคม 2565 อนุมัติสำเร็จ

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071