เมนูหลัก


รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา1002916 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสถานะ
1 6011100010 นางสาวสุตาภัทร น้อยจันทรวงค์- 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
2 6011100036 นางสาวธัญลักษณ์ แซ่ลี้ - 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
3 6011100259 นางสาวอชิรญาณ์ ทอดเสียง- 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
4 6011100267 นางสาวทองกวาว ประเสริฐศรี- 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
5 6011100283 นางสาวณัชชา รัตนมงคล- 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
6 6011100291 นางสาวจิรนันท์ ไชยอุดม- 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
7 6011100317 นางสาวสิริภา พัฒนะกุลพันธุ์- 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
8 6011100366 นางสาวณัฐชนก ปานทองเกียรตินิยมอันดับ 2 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
9 6011100374 นางสาวบุษยา สะยุมมา- 18 พฤศจิกายน 2564 อนุมัติสำเร็จ

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071