เมนูหลัก


รายชื่อนักศึกษา
ที่จันทรเกษม
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะเกษตรและชีวภาพ
สาขาวิชา1002915 : วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ
ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสถานะ
1 6011100135 นางสาวปวันรัตน์ วงษ์เสงี่ยม- 19 พฤษภาคม 2565 อนุมัติสำเร็จ
2 6111100050 นายฐิติกร จันทสีร์ - 24 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติสำเร็จ
3 6111100068 นายพรชัย นวเลิศปรีชา - 18 พฤษภาคม 2566 อนุมัติสำเร็จ
4 6111100084 นายกิตติวุฒิ นาคมงคล - 15 ธันวาคม 2565 อนุมัติสำเร็จ
5 6111100118 นางสาวเกวลิน ยะวร - 24 พฤศจิกายน 2565 อนุมัติสำเร็จ
6 6111100126 นางสาวอรทัย พินิจทรัพย์- 19 พฤษภาคม 2565 อนุมัติสำเร็จ
7 6111100167 นายประดิพัทธ์ ส่งโสภา- 19 พฤษภาคม 2565 อนุมัติสำเร็จ

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071