องค์ความรู้จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

*                   คู่มืองานบริการ

*                   รวมความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม การพัฒนาคนให้ยอดเยี่ยมเพื่อพัฒนาองค์กร (People Excellence for Organization)