newchandralogo

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

รอบ 1 Portfolio, รอบ 2 โควตา, รอบ 4 รับตรงอิสระ

สัมภาษณ์ผ่านศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

แนะแนวการศึกษา

และ

รับตรง ภาคนอกเวลาราชการ

รอบสมัครระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 - 10 กุมภาพันธ์ 2564

ครั้งที่ 1 - 6

 

นักศึกษาที่สอบผ่านสามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้ โดย ค้นหารหัสนักศึกษาได้ที่นี่ โดยให้นักศึกษา กรอกรหัสประจำตัวเป็น 64*  และ ใส่ชื่อนักศึกษา*  (ใส่ * ติดชื่อนักศึกษา)  ดังตัวอย่างข้างล่าง   

จดรหัสนักศึกษา 10 หลัก

64

 

  รอบ 1 Portfolio (เฉพาะรอบนี้ ยืนยันสิทธิ์ที่ ทปอ วันที่ 22 – 23 ก.พ. 64)

ถ้าไม่สามารถเข้ายืนยันได้ สามารถสอบถามได้ที่ คลิกที่นี่

 

รอบ 2 โควตา

รอบ 4 รับตรงอิสระ

สัมภาษณ์ผ่านศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

แนะแนวการศึกษา

และ

รับตรง ภาคนอกเวลาราชการ

 

 

ขั้นตอนการรายงานตัว

เอกสารการรายงานตัว

(เอกสารทุกฉบับจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับทุกฉบับ)

 

                   วิธีการรายงานตัว

                   

 

1.    นักศึกษา login เข้าระบบ คลิกที่นี่ โดยกรอกรหัสนักศึกษา 10 ตัว ที่ช่องรหัสนักศึกษา

กรอกรหัสผ่าน เป็นเลขที่บัตรประชาชน 8 ตัวท้าย หากยังกรอกรหัสไม่ผ่านให้ใช้รหัสนักศึกษา 10  ตัวเหมือนช่องกรอกรหัสนักศึกษา

2.    ยืนยันการรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่  เลือกที่เมนูยีนยันการรายงานตัว (รอระบบปรับสถานะประมาณ 30 นาที)

 

 

3.    ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 2,500 บาท (กรุณายืนยันสิทธิ์และชำระภายใน 2 มีนาคม 2564  หากไม่ชำระถือว่าสละสิทธิ์

 

 

 

                                          - เลือกเมนูแบบฟอร์มชำระเงิน

 

ตัวอย่าง

                                      

            

                                      

-       เลือก เครื่องหมาย pdf  ตามตัวอย่าง แล้ว จะพบใบชำระเงิน ดังภาพ นักศึกษา

ชำระได้ที่ กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือผ่าน App ธนาคาร

 

 

-       ตรวจสอบผลการชำระเงินได้ประมาณ 5 วันทำการจาก ระบบบริการการศึกษา คลิกที่นี่  ที่เมนู  

                                         

                    

                                4. ค่าเทอมให้ชำระได้ที่ กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือผ่าน App ธนาคาร โดยพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่ ระบบบริการการศึกษา คลิกที่นี่ (เมนูภาระค่าใช้จ่าย) หลังจากที่นักศึกษา ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าแล้ว  ค่าเทอม  (ภาคปกติ)  องแต่ละสาข คลิกที่นี่  ค่าลงทะเบียนสามารถแบ่งชำระได้ 4 งวด ถึง 31 ตุลาคม 2564 หรือก่อนสอบปลายภาค และขอรับใบเสร็จการชำระเงินได้ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี 

                  

                               5.  ส่งเอกสารรายงานตัว เมื่อนักศึกษามีใบ ปพ.1 ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษาแล้ว ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2564 หากไม่ส่งจะไม่มีสิทธิในการลงทะเบียนเทอมถัดไป  คู่มิอการพิมพ์ใบรายงานตัว

 

 

                  

การเรียงเอกสารรายงานตัว

 

                             1. ใบรายงานตัวติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป ให้เรียบร้อย

                             2. เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา สำเนา จำนวน 2 ฉบับ

                             3. อื่น ๆ  (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ในกรณีที่ชื่อ - สกุลปัจจุบันและชื่อ-สกุลในใบแสดงคุณวุฒิไม่ตรงกัน ตัวจริงและสำเนาจำนวน  2  ฉบับ

 

          หมายเหตุ:     1. เอกสารการรายงานตัวสามารถส่งได้หลังจากที่ได้รับใบ ปพ1 หรือ ใบประกาศนียบัตร แบบสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น

                             2. นักศึกษาเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS64 (ระบบเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 5 มกราคม 2564) ตามรอบ คลิกที่นี่ (เฉพาะภาคปกติ)

 

เอกสารที่ถ่ายสำเนาจะต้องเป็นกระดาษขนาด A4 เท่านั้นและ

ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

 

หากใช้ Browser  chrome และมีรูปดังตัวอย่างด้านล่างให้ทำตามรูปนี้ เพื่อเข้าระบบ

Chrome_Sec

 

                    

 

**  หากไม่สะดวกในการกรอกข้อมูลและพิมพ์ใบรายงานตัวสามารถทำในวันรายงานตัวได้ที่

ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี **