เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GEHP1101Exercises for Health
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 1 / 2566 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร08:30-12:3034-802 (ป.พลศึกษา)C1281262    
อาจารย์: อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
สำรองให้: ทุกชั้นปี128-41-87
สอบปลายภาค: 1 พ.ย. 2566 เวลา 08:30 - 09:30 -
หมายเหตุ ::
  102 อังคาร13:30-17:3034-802 (ป.พลศึกษา)C1201200    
อาจารย์: อาจารย์ภาณุพงศ์ ชีวพัฒนพงศ์
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-11-109
สอบปลายภาค: 1 พ.ย. 2566 เวลา 08:30 - 09:30 -
หมายเหตุ ::
  103 จันทร์08:30-12:3034-802 (ป.พลศึกษา)C1281280    
อาจารย์: ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล
สำรองให้: ทุกชั้นปี123-7-116
สอบปลายภาค: 1 พ.ย. 2566 เวลา 08:30 - 09:30 -
หมายเหตุ ::
  104 ศุกร์08:30-12:301611C1301300    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิน ประยูรเกียรติ
สำรองให้: ทุกชั้นปี128-11-117
สอบปลายภาค: 1 พ.ย. 2566 เวลา 08:30 - 09:30 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อังคาร17:30-21:301611C60537    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรดล เพชรานนท์
สำรองให้: ทุกชั้นปี60-20-40
สอบปลายภาค: 7 พ.ย. 2566 เวลา 17:30 - 18:30 -
หมายเหตุ ::
 จันทรเกษม-ชัยนาท
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  751 พุธ08:30-12:30132(ชัยนาท)C60951    
อาจารย์: อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม รป.บ.651(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-9-51
60-0-60
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  701 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่601149    
อาจารย์: อาจารย์ภาณุพงศ์ ชีวพัฒนพงศ์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 651 กลุ่ม รป.บ.652(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์
ทุกชั้นปี
60-11-49
60-0-60
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071