เมนูหลัก

ค้นหารายวิชา
GEHP1101Exercises for Health
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
คณะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
เลือก ภาคการศึกษาที่: 2 / 2565 
 จันทรเกษม
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  101 อังคาร08:30-12:3034-802 (ป.พลศึกษา)C1221220    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิน ประยูรเกียรติ
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2566 เวลา 08:30 - 09:30 -
หมายเหตุ ::
  102 ศุกร์08:30-12:3034-802 (ป.พลศึกษา)C1231230    
อาจารย์: ดร.ไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-120-0
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2566 เวลา 08:30 - 09:30 -
หมายเหตุ ::
  103 พฤหัสบดี08:30-12:3034-802 (ป.พลศึกษา)C1201191    
อาจารย์: อาจารย์ก้องสยาม ลับไพรี
สำรองให้: ทุกชั้นปี120-119-1
สอบปลายภาค: 4 เม.ย. 2566 เวลา 08:30 - 09:30 -
หมายเหตุ ::
ปริญญาตรี 4 ปี นอกเวลา
กลุ่มวันเวลาห้องเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) 
  201 อาทิตย์17:30-21:301611C802456    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรดล เพชรานนท์
สำรองให้: ทุกชั้นปี80-24-56
สอบปลายภาค: 2 เม.ย. 2566 เวลา 13:00 - 14:00 -
หมายเหตุ ::
 จันทรเกษม-ชัยนาท
  701 ไม่มีข้อมูล/หรือกรอกข้อมูลไม่ครบ กลับไปกรอกใหม่601248    
อาจารย์: อาจารย์ภาณุพงศ์ ชีวพัฒนพงศ์
สำรองให้:รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 641 กลุ่ม รป.บ.642(4)/71 : รัฐประศาสนศาสตร์60-12-48
หมายเหตุ :: คณะจัดสอบ
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ :
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว

             สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   Contact Staff : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะบียน โทรศัพท์ 0-2942-5800 ต่อ 7013 - 7017,7066 - 7071